Kaldinis sveikinimas

Mielieji, 

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!

 
Siunčiu nuoširdžiausius šventinius linkėjimus ir tegu 2022 metai būna kupini džiaugsmo, laimės ir sveikatos!
 
LPD šimtmečio metų programa įvykdyta visų mūsų  pastangomis! 
Įvyko daugybė jubiliejaus minėjimo renginių.
Jubiliejui skirta knyga "Tautos kuriama Lietuva" apie mūsų draugijos istoriją ir veiklą sumaketuota ir paruošta!
Bus atspausdinta sausio mėnesį!
Dėkoju visiems talkininkams ir ypač LPD pirmininko pavaduotojai - Daliai Poškienei ir knygos redaktoriui - rašytojui Laimonui Iniui. 
Mūsų jubiliejus dar labiau sutelkė vienybei ir tikiuosi - dar atliksime daug prasmingų darbų Tėvynei.
 
Pagarbiai
LPD Garbės pirmininkas Juozas Dingelis

 Pro memoria Laima Keraitienė

laima

Lapkričio 26-ąją eidama 77–uosius metus mirė Laima Keraitienė – žinoma Lietuvos ir Rokiškio rajono politikė bei visuomenės veikėja, agronomė. 1963 m. baigė Antalieptės Žemės ūkio technikumą, 1970 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto sodininkystės - daržininkystės skyrių, agronomė.

Dirbo  Rokiškio rajono savivaldybėje, įmonėse, įvariose atsakingose pareigose nuo žemės ūkio skyriaus vedėjos iki LR Seimo nario  ir Rokiškio mero padėjėjos.

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Atkūrus Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrių, Laima Keraitienė buvo išrinkta skyriaus valdybos pirmininke ir jam vadovadama iki mirties, atliko didžiulį ir prasmingą krašto gražinimo darbą, telkiant visuomenę ir ugdant jaunosios kartos pilietiškumą ir patriotizmą.

Ji, kaip tikras Vaižgantiškasis deimantas tespindi akštybėse ir išlieka mūsų atmintyje.


 Netikėta  skaudi žinia: mirė Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyriaus pirmininkė Laima Keraitienė.

   Jos vadovaujamas Rokiškio LPD skyrius tapo vienas iš  aktyviausių šalyje. Laima Keraitienė labai mylėjo savo kraštą ir Tėvynę Lietuvą, buvo mums visiems pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys.
   Giliai liūdime  ir reiškiame širdingą užuojautą sūnums Giedriui ir Ligitui, giminėms ir artimiesiems.
 
Draugijos valdybos  vardu
LPD garbės pirmininkas
Juozas Dingelis

 

Vytautas Leščinskas

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJAI - ŠIMTAS METŲ

2021 m. rugsėjo 25 d. Panevėžio mieste įvyko Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) įsteigmo 100-mečio minėjimo jubiliejinė šventė. Ją organizuojant, aišku, reikėjo LPD Panevėžio miesto skyriaus naujajai pirmininkei Violetai Grigienei gerų pagalbininkų. Ir jų netrūko. Ypač daug nuveikė pirmininkės pavaduotoja Bronė Slapšienė, kuri, beje, daugelį metų šiam skyriui ir vadovavo. Bronės bei aktyvo pastangomis šventės išvakarėse buvo išleista 2014-2020 metų skyriaus veiklai skirta knyga.

Šventė prasidėjo mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Paskui dalyvių eisena, lydima pučiamųjų orkestro „Garsas“ , Panevėžio Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karių, pajudėjo Laisvės aikštės link. Šventinis minėjimas vyko Panevėžio kolegijoje. Renginį vedė LPD Panevėžio skyriaus tarybos narė Danutė Kriščiūnienė bei aktorius, televizijos laidų ir renginių vedėjas Gintaras Mikalauskas.

Renginio dalyviai drauge su soliste Regina Juškiene, sugiedojo Lietuvos himną. Gintaras Mikalauskas perskaitė Prezidento sveikinimą, Danutė Kriščiūnienė - JE Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko sveikinimą. Šventės dalyvius taip pat pasve

ikino LR Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis ir Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. Kariuomenės vado generolo leitenanto Valdemaro Rupšio sveikinimą perskaitė Panevėžio krašto apsaugos rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela. Šventės dalyvius pasveikino ir Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas Juozas Dingelis bei Kupiškio ir Rokiškio skyrių vadovai. Buvo perskaitytas taip pat Joniškio skyriaus sveikinimas.

Koncertavo Panevėžio bendruomenių rūmų mišrus choras ,,Čiūto“, vokalinis ansamblis ,,Smiltelė“ (abiejų vadovė Dalia Gaspariūnienė), vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis ,,Grandinėlė“, senjorų liaudiškų šokių ansamblis ,,Linas“ (abiejų vadovė Zita Rimkuvienė). LPD Panevėžio miesto skyriaus narys Audrius Daukša padeklamavo Justino Marcinkevičius eilėraštį „Prisipažinimas“, o Liekupio bendruomenės moksleivė Simona Matuzevičiūtė - Bernardo Brazdžionio eilėraštį „Mano protėvių žemė“.

LPD atminimo medaliais apdovanoti veikliausi skyriaus aktyvistai: Violeta Grigienė, Virginijus Benašas, Loreta Breskienė, Rima Gudienė, Jonas Taučikas, Loreta Masiliūnienė, taip pat įvairius skyriaus renginius padėjęs suorganizuoti, beje, kilęs iš Panevėžio, aktorius Gintaras Mikalauskas. Tokių pat apdovanojimų nusipelnė ir JE vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Dalia Gaspariūnienė, Zita Rimkuvienė, Sigita Slapšienė, Danutė Marija Kažukauskienė, Vaclovas Laucius, Valė Bilienė, Rimas Baranauskas, Bronislovas Matelis, Rytis Mykolas Račkauskas, Genutė Radzevičienė, Gintautas Šimkus, Danutė Kriščiūnienė, Aurimas Petrauskas, Rimantas Narkūnas.

Padėkos raštai įteikti: Bronei Slapšienei (už pknygą „Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus 2014-2020 m. veiklos metraštis“ parengimą), LPD nariams, rėmėjams, meninės programos atlikėjams ir miesto kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškos muzikos kapelai „Nevėžis“ (vadovai Danutė Čerkasovienė ir Vytautas Rutkauskas).

Buvo ir netikėtas renginio akcentas: J. Dingelis pakvietė Gintarą Mikalauską stoti į LPD ir dalyviams entuziastingai plojant, jam buvo prisegtas šios draugijos nario ženklelis.

Juozas Dingelis prisega Gintarui Mikalauskui LPD nario ženklelį.

Vytauto Leščinsko nuotrauka
DSC 0248

DSC 0097

DSC 0098 2

DSC 0024 2


2021 m. rugsėjo 25 d. įvyko Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) įkūrimo 100-mečio minėjimo Jubiliejinė šventė Panevėžio mieste.

100-mečio minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje. Po Šv. Mišių šventės dalyvių eisena, lydima pučiamųjų orkestro „Garsas“ , Panevėžio Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karių,  saugos tarnybos ir "Tautos Skydo" pajudėjo link Laisvės aikštės. Šventinis minėjimas vyko Panevėžio kolegijoje (Klaipėdos g. 3, Panevėžys). Renginį pravedė Danutė Kriščiūnienė - Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus tarybos narė bei Gintaras Mikalauskas - aktorius, televizijos laidų ir renginių vedėjas.

. Renginio dalyviai, vedami solistės Reginos Juškienės, sugiedojo Lietuvos himną. Gintaras Mikalauskas perskaitė LR Prezidento sveikinimą, Danutė Kriščiūnienė perskaitė JE Panevėžio Vyskupo emerito Jono Kaunecko sveikinimą. Šventės dalyvius pasveikino LR Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis ir Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. LR Kariuomenės vado generolo leitenanto Valdemaro Rupšio sveikinimą paskaitė Panevėžio krašto apsaugos rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela. Šventės dalyvius pasveikino ir Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas Juozas Dingelis bei Kupiškio ir Rokiškio skyrių vadovai. Buvo perskaitytas Joniškio skyriaus sveikinimas.

Po sveikinimo kalbų vyko koncertas. Koncertavo kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų mišrus choras ,,Čiūto“ (vadovė Dalia Gaspariūnienė), vokalinis ansamblis ,,Smiltelė“ (vadovė Dalia Gaspariūnienė), vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis ,,Grandinėlė“ (vadovė Zita Rimkuvienė), senjorų liaudiškų šokių ansamblis ,,Linas“ (vadovė Zita Rimkuvienė). LPD Panevėžio miesto skyriaus narys Audrius Daukša padeklamavo J. Marcinkevičius eilėraštį „Prisipažinimas“, Liekupio bendruomenės moksleivė Simona Matuzevičiūtė padeklamavo eilėraštį „Mano protėvių žemė“ (Bernardas Brazdžionis).

Renginio metu LPD atminimo medaliais apdovanoti: Violeta Grigienė, Virginijus Benašas, Loreta Breskienė, Gintaras Mikalauskas, Rima Gudienė, Jonas Taučikas, Loreta Masiliūnienė, JE Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Dalia Gaspariūnienė, Zita Rimkuvienė, Sigita Slapšienė, Danutė Marija Kažukauskienė, Vaclovas Laucius, Valė Bilienė, Rimas Baranauskas, Bronislovas Matelis, Rytis Mykolas Račkauskas, Genutė Radzevičienė, Gintautas Šimkus, Danutė Kriščiūnienė, Aurimas Petrauskas, Rimantas Narkūnas.

Padėkos įteiktos: Bronei Slapšienei (už knygą „Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus 2014-2020 m. veiklos metraštis“), LPD nariams, rėmėjams, meninės programos atlikėjams ir Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškos muzikos kapelai „Nevėžis“ (vadovai Danutė Čerkasovienė ir Vytautas Rutkauskas).

 

Bronė Slapšienė

Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus pirmininkės pavaduotoja

242909217 945269046336333 1420837243192785549 n

243010441 1058208765005538 7013236136646771727 n

243153931 1058203845006030 7224885476004413846 n

thumbnail 10

thumbnail 11

thumbnail 36

thumbnail 41

thumbnail 43


Sveiki Mielieji,

Maloniai kviečiame visus atvykti į LPD-100-mečio minėjimo  regioninę šventę Panevėžyje 2021-09-25 d.
Kvietimą prašome skleisti žiniasklaidoje, talpinti interneto svetainėse.
 

100 panevezyje

 

Pagarbiai

LPD garbės pirmininkas

Juozas Dingelis

LPD Pakruojo skyriaus 25-mečio ir LPD 100-mečio minėjimas 21021-08-06

 

LPD valdybos vardu  dėkoju LR Seimo nariui Liudui Jonaičiui, Pakruojo merui Sauliui Margiui už nuoširdų dėmesį LPD veiklai, paramą ir apdovanojimus.

Ypatingai dėkojame  ilgametei  Pakruojo LPD skyriaus pirmininkei Janinai Dirbanauskienei, dabar, po įvykusių valdybos rinkimų, išrinktai draugijos skyriaus Garbės pirmininke.

Už atliktą didelį, pasiaukojamą darbą Lietuvai, Janinai įteiktas LR Seimo vicepirmininko Jono Jaručio padėkos raštas ir LPD-100-mečio jubiliejaus medalis.

LR Seimo narys Liudas Jonaitis apdovanojo LR Seimo atminimo medaliu, o meras Saulius Margis įteikė Pakruojo rajono savivaldybės Padėkos žemklą.

 LPD 100-mečio medaliais apdovanoti dar keturi draugijos nariai, Vaižganto deimančiukai:

LR seimo narys Liudas Jonaitis, meras Saulius Margis, Sigutėnų bendruomenės pirmininkė Pranė Kvedarienė ir naujai išrinkta Pakruojo LPD skyriaus pirmininkė, mokytoja Aida Čepulienė.

Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu visiems, sveikatos bei kūrybinės energijos ir toliau dirbti prasmingus darbus, grąžinant Pakruojo kraštą ir visą Lietuvą.

 

Pagarbiai

LPD garbės pirmininkas Juozas dingelis


1

5

4

7

19

20

24

Ačiū visiems dalyviams ir LPD skyriaus nariams už puikų renginį...


   Penktadienį rugpjūčio 6 dieną 12 val. išvykstame iš Vilniaus, Gerosios Vilties (Ispaniškai: Buenos Aires) gatvės Nr. 22A-11 išvykstame  į LPD 100-mečio ir Pakruojo skyriaus 25-mečio minėjimo Šventę.

Pakruojis Laukia poeto Jono Šėlos, prof. Alfonso Vaišvilos ir Vytrauto Leščinsko...

Pagarbiai

Juozas Dingelis


Visiems didelis dėkui už Dalyvavimą LPD 100-mečio minėjime, o Vytautui Leščinskui už puikias nuotraukas.

1

4


LPD

Kviečiame dalyvauti Lietuvai pagražinti draugijos

100 - mečio ir Pakruojo skyriaus

25 - mečio minėjime.

 

Renginys vyks š. m. rugpjūčio 6 d. 15.00 val.

Janinos ir Vytauto Janeliūnų konferencijų salėje,

adresu Karčiamos g. 1, Pakruojo km., Pakruojo r. sav.

Registracija 14:30 – 15:00 val.

 

Organizatoriai


LPD

Maloniai kviečiame Jus

Į Lietuvai pagražinti draugijos

100 - mečio Jubiliejaus minėjimą

VILNIUJE

 

Renginio pradžia:

2021-08-04 d.(trečiadienį) 17 val.

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje

(Pilies g. 40)

 

Lietuvai pagražinti draugijos valdyba

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus

XXVII Knygos mėgėjų draugija       

 

LPD 100-mečio Jubiliejaus minėjimo programa

17-00  Minėjimo dalyvių ir svečių registracija.

17-10  Meninis prologas, aktorius Perlis Vaisieta.

17-20  Įžanginis žodis, LPD Garbės pirmininkas Juozas Dingelis.

17.25  Svečių pasisakymai, sveikinimai.

           LR Seimo, Vyriausybės nariai, NVO atstovai,

           LR Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis

           Seimo narys, LPD Garbės narys Antanas Vinkus,

           LR Seimo narys Liudas Jonaitis

17- 40  Draugijos įkurimo 100-metis, jos atkūrimo 25-metis –

            trumpa istorija ir veikla.

            Juozas Dingelis. Veiks paroda,

            bus rodomi video klipai.

18-00  LPD Garbės narys prof. Alfonsas Vaišvila.

           Draugijos uždaviniai dabartyje.

18-10  LPD Garbės narė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė

           prof. Ona Voverienė

18-20  LPD Garbės narys, Akademikas Romualdas Grigas,

           Rezoliucijos projektas - pasiūlymai LR Prezidentui,

           Seimui, Vyriausybei.

18-35  Apdovanojimai.

18-55  Minėjimo pabaiga, Lieuvos himnas.

 

Pagarbiai,

LPD garbės pirmininkas
Juozas Dingelis
Mobilus telefonas +370 685 27 332

jdingelis

jdingelis apakenas

Maloniai  prašome dalyvauti visus bendraminčius ir bendražygius iš NOKT ir kitų NVO.

Pasidžiaugsime įspūdingą Lietuvai pagražinti draugijos istorija, atliktais darbais ir aptarsime draugijos uždavinius dabartyje.


lpd logo

TAUTOS VIENIJIMO SĄŠAUKA

„PILIAKALNIŲ ŠVIESA“

Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo 100-mečio  garbei

Pasitinkant jubiliejų, uždekime ugnies žiburius Tautos didžiavyrių atminimui, kad jų šviesoje pasijustume vieningi beesą, stiprybę iš praeities besisemią, skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu pasiryžę Tėvynę Lietuvą stiprinti, kad neišsivaikščiotume iš jos, o visi ir visada jon sugrįžtume – vieningi ir meilės vieni kitiems kupini. Nes Tėvynė – tai mes patys, mūsų vienybė. Tegul piliakalnių ugnys „atveria mūsų akis šviesop, širdis Dievop“. Tegul būna tie žiburiai mūsų vienijimosi Lietuvos vardan šaukinys, tegul jie kviečia Tautą, t.y. mus visus, Vydūniškais žodžiais – „auginti visa, kas gera, kas gražu, kas išmintinga ir tvirta“.

Valstybės dieną, 2021 m. liepos 6 d. 21 val., giedodami Lietuvos Himną, širdimi susijungsime su viso pasaulio lietuviais. Kiekvienas, kur bebūtume, uždekime aukurus ir fakelus ant Tautos dvasios kalnų, o visi kartu – vienybės žiburių grandinę nuo Birutės prie Baltijos jūros iki Aukštojo kalno prie Medininkų pilies. 

Kviečiame visus dalyvauti!

Informacija:  LPD tel.  +370 685 27332

Daugiau sužinosite svetainėse: www.dlp.lt, www.tautininkai.lt, www.llks.lt  , www.alkas.lt


Sveikiname su Liepos 6-ąja - Lietuvos Valstybės diena!

Su Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.

     Didinga ir garbinga mūsų Valstybės istorija, Jos vadovų siekiai kurti tvarią nepriklausomą valstybę mųsų dienose - įprasminti simboliais, meno kūriniais, įrašyti knygose. 

     Kiekvienas mūsų ir šiomis dienomis esame ta nedidelė dalelė, tačiau galinti savo darbais, savo esatim prisidėti prie Tėvynės pagražinimo, saugios ir tvarios bendruomenės kūrimo ir nepriklausomybės išsaugojimo. 

 Lietuviai, pasklidę po platųjį pasaulį, tai išreiškia dalyvaudami kasmet Tautos vienijimo sąšaukoje „Piliakalnių šviesa“ ir giedodami Lietuvos Himną - tautišką giesmę Liepos 6 d. 21val. Lietuvos laiku. 2021 metais sąšauka skiriama Lietuvai pagražinti draugijos, (kuri ir yra sąšaukos iniciatorė nuo 2005 metų) LPD įkurimo 100 - mečio garbei. 

   Širdimis susijunkime  VISI SU VISAIS - SU LIETUVA! 

 Lietuvai pagražinti draugijos valdyba


Akad. Romualdas Grigas, draugijos garbės narys

Kelios pamatinės mintys, kuriomis noriu pasidalinti su Tautos vienijimo sąšaukos „Piliakalnių šviesa“ LPD 100 - mečio garbei dalyviais.

PIRMOJI. Saugokime lietuvių kalbą nuo jos nuvertinimo. Mes kaip tautinė bendruomenė išlikome ir išliksime tik dėka iš protėvių paveldėtos, natūralaus grožio, kalbos.

ANTROJI. Daugiau dėmesio skirkime kitam sakraliajam pradui – piliakalniams. Tiesiog nejauku, kad jų dauguma tūno užmiršti. Daug pastangų nereikia, kad jie pasipuoštų mažosios architektūros statiniais, istorinę atmintį ar kultūros įvykius žyminčiais ženklais.

TREČIOJI. Jei norime kad būtų stipri tauta ir valstybė, užsiimkime jaunosios kartos ugdymu. Dabar gi vietoj tautinio ir valstybinio patriotinio švietimo, sukama globalizacijos, Europos piliečio ugdymo kryptimi. Be savasties liksime pasauliui neįdomūs ir kaip tautinė bendruomenė, greičiau išnyksime iš pasaulio žemėlapio. Todėl draugija ir kitos NVO siūlykite LR seimui tobulinti švietimo įstatymą bei paregti etninės kultūros ir istorijos mokytojų ruošimo programą.

Su giliausia pagarba Tautos vienijimo sąšaukos dalyviams – Romualdas Grigas

2021.07.06.


IN memoriam 

1

Vidmantas  Kartanas (1947-2021)

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga. 

Brangiausi žmonės eina ir palieka, tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty gyvi išlieka... 

Su giliu liūdesiu atsisveikiname  su nuostabiu žmogumi, visų gerbiamu ir mylimu VIDMANTU KARTANU. Vidmantas visą savo gyvenimą pašventė kitiems - miesto bendruomenei ir Tėvynei. Savo idėjomis ir darbais gražino ir garsino Panevėžio kraštą, miestui padovanojo skulptūrą ,,Gyvenimo žuvis‘‘, daug metų vadovavo Lietuvai Pagražinti Draugijos Panevėžio skyriui, organizavo dviratininkų žygius „Per žydinčią Lietuvą“ ir „Baltijos kelio“ sukakčiai paminėti, vadovavo  įmonei „Jaukurai“ ir sveikatingumo centrui „Vidmavita“,stengėsi tęsti  tradicijas, puoselėjo bendruomeniškumą ir skatino sveiką gyvensenos būdą. Liūdime ir reiškiame gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus nariai

2

3

4

5


Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio jubiliejaus minėjimas Kaune

100 visi

birželio 25 d. Kaune vyko Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio jubiliejaus minėjimas. Minėjimas prasidėjo Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo kun., teol. lic. Gintaras Petronis kartu su Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento  gvardijonu kun. dr. Sauliumi Pauliumi Bytautu OFM. 

Šventinį renginį vedė aktorius Petras Venslovas pristatydamas savo meninį prologą bei koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ muzikos ansamblio „Ainiai“, koncertą.

Minėjimo dalyvius sveikino LR Seimo narys, istorikas prof. Valdas Rakutis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas, LR Krašto apsaugos ministro patarėja Kamilė Šeraitė, buvęs parlamentaras Povilas Urbšys, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen  kiti svečiai.

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė Dalia Poškienė sveikindama minėjimo dalyvius priminė,  kad Vaižgantas buvo ne tik vienas iš XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrėjų, bet ir Lietuvai pagražinti draugijos steigėjas, o  Lietuvai pagražinti draugijos nariai Perpetua Dumšienė ir Alfas Pakėnas yra   Juozo Tumo-Vaižganto premijos laureatai.

Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas Juozas Dingelis skaitė pranešimą apie organizacijos raidos ir veiklos pagrindinius bruožus 1921-2021metais.  

Architektas-dailininkas, kultūros paveldo vertybių ekspertas Jonas Lukšė pristatė Kauno medžių, – gamtos paminklų piešinių parodą, skirtą paminėti Lietuvai pagražinti draugijos 100-metį.

Lietuvai pagražinti draugijos veikliausiems nariams ir rėmėjams buvo įteiktas   atminimo medalis „LIETUVAI PAGRĄŽINTI DRAUGIJAI-100“.

Po to renginio dalyviai pagerbė Vytauto Didžiojo ir kun. Juozo Tumo-Vaižganto atminimą prie jų paminklų bei Kauno Ąžuolyne pasodino ąžuoliukus.

2021-ieji yra paskelbti Lietuvai pagražinti draugijos metais.

Lietuvai pagražinti draugija, 1921 m. įkurta prof. Povilo Matulionio, kun. Juozo Tumo-Vaižganto, prof. Tado Ivanausko, Stasio Šilingo, prof. Liudo Vailionio iniciatyva, veikė iki 1940-ųjų. Kasmet skelbė medelių sodinimo dienas. Vėliau rūpinosi paukščių globa, rengė inkilų kėlimo į medžius išvykas. 1925 m. buvo sudaryti gamtos ir paminklų apsaugos komitetai. Draugijos rūpesčiu ir iš surinktų aukų buvo sutvarkytas Gedimino kalnas Veliuonoje, Birutės kalnas Palangoje bei  dr. J. Basanavičiaus parkas Kaune.

Draugijos veikla buvo atkurta 1995 m. Šiuo metu Lietuvoje veikia per 60 draugijos skyrių, vienijančių daugiau kaip 4 tūkst. narių.

Lietuvai pagražinti draugijos šių metų minėjimo plane – konferencijos, kultūriniai, edukaciniai ir pažintiniai renginiai, kurie vyks  daugelyje Lietuvos regionų, taip pat ir draugijos steigėjų bei aktyvių bendradarbių gimtinėse ir kitose vietose. Visoje Lietuvoje numatytos miškų sodinimo ir aplinkos tvarkymo akcijos, talkos, ekskursijos, konkursai ir kiti renginiai, skirti geriau pažinti šalies kraštovaizdį, istorinius ir kultūros paminklus, atkreipti dėmesį į aplinkosaugos, krašto tvarkymo, ekologijos bei kitus  krašto gerovei svarbius klausimus.

Šiemet Lietuvai pagražinti draugijos 100 metų jubiliejui paminėti bus skirta ir tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“, kuri vyks Liepos 6-ąją, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Informacijos šaltinis "Regionų naujienos"

100 1

100 2

100 3

100 4

100 5

100 6

100 7

100 8

100 9

100 10

100 11

100 12

100 13

100 14

100 15

 

 


LDP kvietimas i 100 mecio minejima


>> Vaizdo įrašas iš drono... 


medalis 1

Sveiki mielieji

     Siunčiu Jums nuoširdžiausius linkėjimus ir padėką dalyvavusiems 2021-05-01 d. pirmajame LPD 100 - mečio metų programos renginyje - minėjime ir šimtmečio ažuolyno sodinime Kupiškyje, draugijos steigėjo, profesoriaus Povilo Matulionio tėviškėje. Renginys pavyko ir plačiai nuskambėjo žiniasklaidoje: LRTV, JOUTUBE, FB, laikraščiuose  XXI amžius, Kupiškėnų mintys ir svetainėse www.dlp.lt ir kitur.

     Dėkojame redakcijoms ir visiems prisidėjusiems patrneriams, bendražygiams.

     Ačiū Kultūros ministerijai, puikiai koordinuojančiai LPD 100 - mečio metų programą. (žiur. www.dlp.lt naujenas).

     Pagrindinis šimtmečio minėjimas įvyks 2101-06-25 d. Kaune Šv. Jurgio Konvento bažnyčioje. Šv. mišiomis 10 valandą. (Kvietimas ir programa derinama).

     Prisegame raštą apie LPD istoriją ir veiklą su pakvietimu į jubiliejinius renginius, kurį maloniai prašome partnerių ir bendražygių platinti žiniasklaidoje, savivaldybių el. svetainėse, respublikiniuose ir rajonų laikraščiuose, LRTV, DELFI, FB, JOUTUBE ir kituose portaluose. Labai busime dėkingi jei padėsite stiprinti vienybę, bendrystę ir pakylėti mūsų garbingos Tautos dvasią.

 

Pagarbiai

LPD garbės pirmininkas Juozas Dingelis

Mobilus telefonas +370 685 27 332

jdingelis


2021-IEJI – LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS METAI

(trumpa istorija ir veikla, pasitinkant 100-mečio jbiliejų)

             1921 metų balandžio 27 dieną Kaune kunigo, garbės kanauninko Juozo Tumo Vaižganto, proesoriaus Povilo Matulionio, valstybės reikalų viceministro (vadinamo miškų mokslo Tėvu) ir Valstyvįs Tarybos pirmininko Stasio Šilingo iniciatyva buvo įsteigta Lietuvai pagražinti draugija pagal Šveicarijai pagražinti draugijos veikiantį pavyzdį.

            Į draugijos Centro valdybą tuomet buvo išrinkti žinomi valstybės politikos ir visuomenės veikėjai: Stasys Šilingas, Povilas Matulionis, Liudas Vailionis, Eugenijus Kubilius, Tadas Ivanauskas ir kiti šviesuoliai. Draugijos iniciatyvai į valstybės kūrimą įtraukti plačiąją visuomenę, pritarė ir tuometė Lietuvos Vyriausybė.

            Lietuvai pagražinti draugijai vadovavo Lietuvos patriotai, nusipelnę ir turintys autoritetą visuomenėje žmonės: JuozasTumas - Vaižgantas, generolas Vladas Nagevičius, Krašto apsaugos ministerijos ypatingųjų reikalų karininkas plk. Vladas Braziulevičius (nuo 1939 m. Braziulis). Draugija nuo 1921 m. iki 1940 m. liepos 1 d. (iki Lietuvą okupavusi Rusija ją uždarė) atliko didžiulį darbą: visoje šalyje steigė skyrius ir telkė visuomenę, keldama Tautos dvasią, ugdydama pilietiškumą ir patriotizmą, įvairiais būdais gražino Lietuvą, atkurdama nuniokotus miškus, parkus, gyvenviečių skverus ir sodybas.

           Draugijos iniciatyva – pasitinkant Karaliaus Vytauto 500 metų jubiliejų (1930 m.) – jau 1928 metais buvo sumanyta rinkti lėšas ir statyti paminklus Karaliui Vytautui visoje Lietuvoje. Iš viso buvo pastatyta 30 paminklų. Pažymėtina, kad Vytauto paveikslas, iškilmingoje eisenoje nešamas Juozo Tumo - Vaižganto,Stasio Šilingo, švietimo ministro Konstantino Šakenio ir kariuomenės atstovų, apkeliavo Lietuvos miestus ir miestelius.              

           1925 m. birželio 29 d. draugija pakvietė visą Lietuvą ant Veliuonos piliakalnių – čia, Gedimino kalne buvo atidengtas paminklas LDK Gediminui, žuvusiam 1341 m. mūšyje su kryžiuočiais, o ant Ramybės piliakalnio išmūryti pamatai didžiajam pamjnklui Lietuvos Karaliui Gediminui.Į pamatus įbetonuota kapsulė su 37 organizacijų ir valstybės atstovų parašais ant pergamento su įsipareigojimais ir priesaku ateities kartoms – ant kokių vetrybinių pamatų kursime Lietuvos ateitį. Ta proga įvyko 1 - asis Tautos suvažiavimas, kuriame dalyvavo virš 6000 Lietuvos piliečių, ant piliakalnių plazdėjo visų tautų atstovų vėliavos. Suprantama, tokie renginiai vadovaujant LPD Centro valdybos pirminikui generolui Vladui Nagevičiui ir kartu su Šaulių sąjunga bei kitomis organizacijomis nuveikti darbai taip išugdė Tautos dvasią, kad jos nesugebėjo palaužti okupantai, nors jie degino archyvus ir klastojo Tautos istoriją.

            Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1995-05-05 Vilniaus Arkikatedros zokristijoje, pas monsinjorą Kazimierą Vasiliauską – muziejininkės Birutės Fedaravičienės ir Juozo Dingelio iniciatyva – susirinko grupė šviesuolių tartis, kad būtų atgaivinta Lietuvai pagražinti draugija. Neilgai trukus, 1995 metų birželio 23 dieną, dabartinėje Prezidentūroje įvyko Lietuvai pagražinti draugijos atkuriamoji konferencija. Draugijos Centro valdybos pirmininku buvo išrinktas Vilniaus miškų urėdas Juozas Dingelis. Draugijos garbės pirmininkais buvo renkami šviesios atminties monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir poetas Justinas Marcinkevičius.

          Atkurtos draugijos (toliau – LPD) veiklos tikslas ir uždaviniai nebuvo vien medžių sodinimas ar gamtos, istorinių vietovių ir piliakalnių tvarkymo darbai – rūpėjo kur kas svarbesni reikalai: tautos savimonės žadinimas, jaunimo patriotinis ugdymas, kraštotvarka, paveldosauga, aplinkos tvarkymas, sodybų ir gyvenviečių apžiūros-konkursai. Konkursų laureatai buvo apdovanoti atminimo lentomis, taip pat buvo išdalyta daugiau kaip tūkstantis padėkų su garbės pirmininkų Kazimiero Vasiliausko ir Justino Marcinkevičiaus parašais.

           Ligi šiolei LPD savo garbinga veikla telkia visuomenę, talkina Lietuvos gerovės ir grožio kuriamajame darbe.  

           LPD, išaugusi į vieną didžiausių visuomeninių organizacijų, visoje Lietuvoje turi 64 savo skyrius, kurie aktyviai dirba ir tęsia pirmtakų pradėtą darbą.Draugijai, nuo jos atkūrimo, 25 metus vadovavęs Juozas Dingelis ir Valdybos nariai kartu su skyriais nuveikė išties daug – organizuota per 3000 renginių: aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo, žemės ir paukščių dienų, istorinių datų minėjimo švenčių miestuose ir kaimuose, švietimo įstaigose bei kariuomenės ir visuomenės ryšių stiprinimo renginių.

           Nepaprastai įspūdingas buvo pirmojo Tautos suvažiavimo Veliuonoje 80-mečio minėjimas-konferencija – 2005-07-02 ant piliakalnių, sukvietus LPD skyrių ir visų apskričių delegacijas su meno kolektyvais, įvyko kaip Dainų šventė, davusi pradžią akcijai pradedant 2005 metais, Valstybės dieną, liepos 6-ąją, 21 val. rengti Tautos vienijimo sąšauką „Piliakalnių šviesa“, vykdant J.T.Vaižganto priesaką ant piliakalnių susirinkti kasmet liepos pradžioje, pasisemti dvasios stiprybės ir taliau dirbti gražius darbus Lietuvai. Iš tikrųjų LPD džiaugiasi prigijusia tradicija –  „Tautiška giesmė“ vienu metu giedama visoje Lietuvoje ir pasaulyje!

            Svarbu paminėti, kad LPD išleido knygą-albumą „Tėvynės meilės ir grožio keliu“ ir knygą „Su Lietuva širdy“ apie legendinę Birutę Verkelytę - Fedaravičienę.

           Pasitikdami Lietuvos atkūrimo 100 - metį – Panevėžio LPD skyriaus pirmininko Vidmanto Kartano siūlymu – organizavome 22 dviratininkų „Žygį per žydinčią Lietuvą“. Rajonų savivaldybėms ir LPD skyriams su entuziazmu įsitraukus, per 4 - erius metus apkeliavome visą Lietuvą, surengėme 44 valstybingumo ir pasididžiavimo Tėvyne įsimintinas šventes rajonų centruose, parkuose, ant svarbiausių piliakalnių. Draugijos vaizdo metraštininkas Steponas Kubeckas sukūrė 70 vaizdo filmų ir įdėjo į jutubą (Yootube) – parodė pasauliui, kokia graži žydinti Lietuva, šventiškai pasitinkanti 100-mečio jubiliejų. Visa tai atlikta be jokio atlygio – savo lėšomis.

           2016 m. skvere prie Birštono bažnyčios – LPD ir Birštono savivaldybės iniciatyva – pastatytas didingas paminklas Juozui Tumui - Vaižgantui, o 2019-09-20 – Kauno miesto savivaldybės merui Visvaldui Matijošaičiui parėmus – Kaune iškilmingai buvo atidengtas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui (skulptorius Gediminas Piekuras).

            Ta proga Šv. Jurgio bažnyčioje įvykusiame LPD suvažiavime buvo išrinkta LPD valdyba ir naujas pirmininkas (ilgamečiam pirmininkui pasiprašius į užtarnautą poilsį). Kauno LPD skyriaus pirmininku tapo poetas Alfas Pakėnas, o Juozas Dingelis buvo išrinktas LPD garbės pirmininku.    

            2021 metais visoje Lietuvoje plačiai bus minimas Lietuvai pagražinti draugijos 100 - mečio jubiliejus.                                              

            Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į istorinius nuopelnus ir konkrečius darbus Lietuvai, 2021-uosius paskelbė Lietuvai pagražinti draugijos metais, o Vyriausybė kartu su savivaldybėmis patvirtino renginių programą.

            Maloniai prašytume LPD skyrius, savivaldybes, seniūnijas, bendruomenes, švietimo įstaigas, nevalstybines ir jaunimo organizacijas bei visus „Vaižganto deimančiukus“ sudaryti organizacines grupes vietose jubiliejinei programai parengti ir aktyviai dalyvauti renginiuose.

            Tegul 2021 m. liepos 6 - ąją – Valstybės dieną – 21 val. mūsų širdys ir meilė Tėvynei išdidžiai suskamba Tautos vienijimo sąšaukoje „Piliakalnių šviesa“ – kartu su viso pasaulio lietuviais giedant Lietuvos himną – Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“!

VIENYBĖ TEŽYDI

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas          Alfas Pakėnas

Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas          Juozas Dingelis


 LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANAS

I SKYRIUS

LEIDYBOS IR VIEŠINIMO DARBAI

1.

Skleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) naujienų programose, portale LRT.lt informaciją apie Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimui skirtus renginius

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II–IV ketvirčiai

2.

Portale LRT.lt sukurti specialias žymas, kurios nukreips į visas su Lietuvai pagražinti draugija susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II–IV ketvirčiai

3.

Parengti ir išleisti istorinę knygą – albumą „Tautos kuriama Lietuva“, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo 100-mečiui ir atkūrimo 25-mečiui paminėti

Lietuvai pagražinti draugija

2021 m. II ketvirtis

4.

Transliuoti Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio jubiliejaus minėjimui skirtą Respublikinį renginį per „LRT PLIUS“ televizijos kanalą laidoje „Septynios Kauno dienos“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II ketvirtis

5.

Organizuoti vaizdo užsklandos, skirtos Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti, sukūrimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2021 m. II ketvirtis

6.

Transliuoti LRT televizijos programose, interneto svetainėje www.lrt.lt Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti skirtą vaizdo užsklandą

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II–IV ketvirčiai

7.

Parengti informacinius stendus svarbiose geologinių reiškinių / radinių vietose, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2021 m. II–IV ketvirčiai

8.

Transliuoti per LRT televizijos kanalus dokumentinį filmą apie draugijos įkūrėją Juozą Tumą‑Vaižgantą –

„Tumo kodeksas“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. III ketvirtis

II SKYRIUS

KONFERENCIJOS, MINĖJIMAI, KULTŪRINIAI, EDUKACINIAI IR PAŽINTINIAI RENGINIAI

9.

Organizuoti renginius: Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio parko sodinimą, parko stendo-stogastulpio atidengimą, jubiliejaus minėjimą Kupiškyje, draugijos kūrėjo prof. Povilo Matulionio tėviškėje

Lietuvai pagražinti draugija,

Kupiškio rajono savivaldybė

2021 m. II ketvirtis

10.

Organizuoti minėjimą Šlapelių namuose-muziejuje Vilniuje, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lietuvai pagražinti draugija,

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus

2021 m. II ketvirtis

11.

Organizuoti pirmąjį ekologinį kultūros miško festivalį Kazlų Rūdos miesto parke, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Kazlų Rūdos savivaldybė

2021 m. II ketvirtis

12.

Organizuoti piliakalnių ir piliaviečių fotografijų parodą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Kauno rajono savivaldybė,

Kauno rajono Ramučių kultūros centras

2021 m. II ketvirtis

13.

Organizuoti pilietinę pažintinę išvyką jaunimui ir suaugusiesiems po Suvalkijos (Sūduvos) piliakalnius, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Marijampolės savivaldybė,

Marijampolės kultūros centras

2021 m. II ketvirtis

14.

Surengti Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvente respublikinį renginį-konferenciją, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui paminėti

Kauno miesto savivaldybė,

Lietuvai pagražinti draugija,

XXVII knygos mėgėjų draugija

2021 m. II–III ketvirčiai

15.

Organizuoti Kauno miesto Kalniečių parke koncertą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui paminėti

Kauno miesto savivaldybė,

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“

2021 m. II–III ketvirčiai

16.

Organizuoti renginius: aplinkos tvarkymo akciją ir parodą „Antrinių žaliavų prikėlimas antram gyvenimui“, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Trakų rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2021 m. II–III ketvirčiai

17.

Organizuoti miškų sodinimo visoje Lietuvoje ir aplinkos tvarkymo miškuose akcijas, skirtas Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

2021 m. II-IV ketvirčiai

18.

Organizuoti edukaciją-paskaitą apie Tadą Ivanauską, vieną iš Lietuvai pagražinti draugijos įkūrėjų

Lietuvos zoologijos sodas

2021 m. II-IV ketvirčiai

19.

Pasodinti sakurų alėją Pajūrio miestelio rekreacinėje teritorijoje, organizuoti edukacinį užsiėmimą-paskaitą „Apželdinimo menas“ ir įrengti Žadeikių seniūnijoje prie Žadeikių tvenkinio poilsio aikštelę, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Šilalės rajono savivaldybė

2021 m. II-IV ketvirčiai

20.

Organizuoti Šukonių piliakalnio sutvarkymą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Kėdainių rajono savivaldybė,

Truskavos kultūros centras

2021 m. II–IV ketvirčiai

21.

Organizuoti renginius: medžių sodinimo ir aplinkos tvarkymo akcijas, edukacinę ekskursiją, prisiminimų vakarą, spaudinių parodą „Graži Lietuva – tai gražus žmogus“, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Akmenės rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2021 m. II–IV ketvirčiai

22.

Surengti fotonuotraukų parodą „Grąžiname Lietuvą ir Birštoną bei jos pristatymą“, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Birštono savivaldybė,

Birštono muziejus

2021 m. II–IV ketvirčiai

23.

Organizuoti – Elektrėnų marių pakrančių teritorijos sutvarkymo, Mijaugonių piliakalnio sutvarkymo ir medžių sodinimo akcijas, skirtas Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Elektrėnų savivaldybė,

Elektrėnų kultūros centras

2021 m. II–IV ketvirčiai

24.

Surengti jubiliejinį koncertą „Dedikacija Lietuvai“ ir sukurti vaizdo pristatymą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriaus veiklai paminėti

Jurbarko rajono savivaldybė

2021 m. II–IV ketvirčiai

25.

Organizuoti renginių ciklą ir medžių sodinimo akciją „Žydinti kultūra“, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lazdijų rajono savivaldybė,

Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras

2021 m. II–IV ketvirčiai

26.

Sukurti gėlyną Liongino Šepkos parke, Rokiškyje ir eko-meno instaliacijas Salų dvaro parke, Rokiškio rajone, skirtas Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Rokiškio rajono savivaldybė,

Lietuvai pagražinti draugija,

Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centras

2021 m. II–IV ketvirčiai

27.

Pasodinti Japoniškų vyšnių sodą ir pušyną Rėkyvoje, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Šiaulių miesto savivaldybė

2021 m. II–IV ketvirčiai

28.

Organizuoti visuomenei renginių ciklą: susitikimą su kryždirbiu, fotografu Eglūnu Židoniu, inkilų gamybos dirbtuves, įrengti edukacinį Vaistinių augalų sodą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Utenos rajono savivaldybė,

Utenos kraštotyros muziejus

2021 m. II–IV ketvirčiai

29.

Organizuoti jubiliejinę tautos vienijimo sąšauką „Piliakalnių šviesa“, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100 metų jubiliejaus paminėjimui

Lietuvai pagražinti draugija

2021 m. III ketvirtis

30.

Organizuoti Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio šventę Žalgirio pergalės parke Kauno rajone

Lietuvai pagražinti draugija,

Kauno rajono savivaldybė

2021 m. III ketvirtis

31.

Organizuoti Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio ir Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus 25‑mečio minėjimą Pakruojo kultūros namuose

Lietuvai pagražinti draugija,

Pakruojo rajono savivaldybė

2021 m. III ketvirtis

32.

Organizuoti minėjimus Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio dienai Šilalės rajone, Tūbinių kaime, Akmenės kultūros namuose ir Varėnos rajono Perlojos kultūros namuose

Lietuvai pagražinti draugija,

Šilalės rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė

2021 m. III ketvirtis

33.

Organizuoti minėjimus Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio dienai Joniškio kultūros namuose, Šiaulių kultūros namuose ir Panevėžyje, J. Balčikonių gimnazijoje

Lietuvai pagražinti draugija,

Joniškio rajono savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė

2021 m. III ketvirtis

34.

Organizuoti visuomenei renginį „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ prie Daujėnų šventoriaus liepos, Daujėnų miestelyje, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2021 m. III ketvirtis

35.

Organizuoti liepaičių sodinimo akciją vaikų rašytojo, vertėjo Albino Andrulionio tėviškėje, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lazdijų rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2021 m. III ketvirtis

36.

Organizuoti Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti skirtus renginius: Joniškio garbės piliečio Vaclovo Daunoro atminimo įamžinimui skirto ąžuolyno sodinimą, rašytojo Mariaus Katiliškio sodybos sutvarkymą

Joniškio rajono savivaldybė

2021 m. III–IV ketvirčiai

37.

Suformuoti Garbės piliečių alėją Šilutėje, įprasminant Šilutės 510 m. sukaktį ir Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimą

Šilutės rajono savivaldybė

2021 m. III–IV ketvirtis

38.

Organizuoti konkursą apie šalies kraštovaizdį, aplinkosaugą, krašto tvarkymą, visuomenės mokymus, ekologiją šalies regionuose, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

2021 m. III–IV ketvirtis

39.

Organizuoti konferenciją ekologine tema ir ekskursijų dviračiais ciklą kultūrai ir paveldui pažinti, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Panevėžio miesto savivaldybė

2021 m. III–IV ketvirtis

40.

Organizuoti etninės kultūros konferenciją-forumą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100 metų jubiliejaus paminėjimui

Alytaus miesto savivaldybė,

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras

2021 m. IV ketvirtis

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

2021 m. gegužės 5 d. Nr. 312

Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. XIII‑3443 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvai pagražinti draugijos metais“ 2 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimo 2021 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir atitinkamoms institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, viešajai įstaigai Alytaus kultūros centrui, Birštono muziejui, Elektrėnų kultūros centrui, Marijos ir Jurgio Šlapelių namui-muziejui, Lietuvai pagražinti draugijai, viešajai įstaigai Lazdijų kultūros centrui, Lazdijų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, koncertinei įstaigai „Kauno santaka“, Kauno rajono Ramučių kultūros centrui, Marijampolės kultūros centrui, Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centrui, Trakų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Truskavos kultūros centrui, Utenos kraštotyros muziejui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, XXVII knygos mėgėjų draugijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Akmenės rajono savivaldybei, Alytaus miesto savivaldybei, Birštono savivaldybei, Elektrėnų savivaldybei, Joniškio rajono savivaldybei, Jurbarko rajono savivaldybei, Kauno miesto savivaldybei, Kauno rajono savivaldybei, Kazlų Rūdos savivaldybei, Kėdainių rajono savivaldybei, Kupiškio rajono savivaldybei, Lazdijų rajono savivaldybei, Marijampolės savivaldybei, Pakruojo rajono savivaldybei, Panevėžio miesto savivaldybei, Panevėžio rajono savivaldybei, Rokiškio rajono savivaldybei, Šiaulių miesto savivaldybei, Šiaulių rajono savivaldybei, Šilalės rajono savivaldybei, Šilutės rajono savivaldybei, Trakų rajono savivaldybei, Utenos rajono savivaldybei, Varėnos rajono savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

Ministrė Pirmininkė                                               Ingrida Šimonytė

Kultūros ministras                                                Simonas Kairys

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. gegužės 5 d.   nutarimu Nr. 312


Mielieji Lietuvai pagražinti draugijos nariai ir rėmėjai,

 LPD valdyba ir LPD Kupiškio skyrius maloniai kviečiame į pirmąjį LPD 100-mečio minėjimo ir 100-mečio parko sodinimo renginį Kupiškyje 2021-05-01 dieną. 

kvietimas

   Iki šiol dėl COVID 19 pandemijos karantino LR Vyriausybė renginių organizuoti nerekomendavo, bet dabar, atlaisvinus susisiekimą tarp savivaldybių, jau  galima organizuoti renginius viešose erdvėse iki 150 žmonių, dėvint kaukes ir laikantis saugumo rekomendacijų. Todėl mūsų pirmas LPD 100-mečio metų plačios programos renginys vyks kaip ir buvo numatyta, nes ąžuoliukus sodinti pats laikas.

Labai jau pasiilgome betarpiško bendravimo, išgyvenome daug įvairių iššūkių, netekčių, todėl dabar labai reikia visų Vaižganto deimančiukų vienybės  ir susitelkimo.

Pagarbiai

LPD garbės pirmininkas Juozas Dingelis
juozasdingelis


Gerbiamieji LPD skyrių  vadovai,

  Iki LPD 100-mečio jubiliejaus  iškilmingo minėjimo Kaune, Švento Jurgio konvento bažnyčiojje, kuris įvyks  2021-06-26 d., bus pagamintas draugijos šimtmečio Garbingas atminimo medalis. Jų bus 100 vienetų, sunumeruotų ir kurie bus įteikti draugijos šventėje geriausiems Vaižganto deimančiukams ir draugijos veiklos rėmėjams.

Maloniai prašom, skyrių valdyboms aptarus, el. paštu iki gegužės mėn. 7 d. pasiųlyti po 2-3 nominantus apdovanojimams...

LPD 100-mečio medalis. 

medalis

Pagarbiai

LPD garbės pirmininkas Juozas Dingelis


Peržiūrėti >> LR Kultūros Ministerija


Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijai

Dėl Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio metų

Preliminarus planas

 

LR Seimas 2021 metus paskelbė Lietuvai Pagražinti Draugijos (LPD) 100-mečio metais. (žr. prisegtuke motyvacinį raštą)

Siunčiame Jums  Draugijos ruošiamą Jubiliejinių metų programos projektą tolimesniam derinimui su ministerijomis, savivaldybėmis, kultūros, švietimo organizacijomis ir NVO.

Numatoma programa:

- 2021 m. gegužės mėn.1 d. - LPD 100-mečio parko sodinimas ir jubiliejaus minėjimas Kupiškyje, draugijos kūrėjo prof. Povilo Matulionio tėviškėje. Šv. Mišios ir LPD 100-mečio parko sodinimas bei parko stendo-stogastulpio atidengimas.

- iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir išleisti istorinę knygą - albumą „Tautos kuriama Lietuva“, skirtą LPD įkūrimo 100-mečiui ir atkūrimo 25-mečiui. 

- 2021 m. birželio 26 d. - LPD 100-mečio jubiliejaus minėjimo respublikinis renginys Kaune, Šv. Jurgio bažnyčioje (Konvente), Papilio g. 9.

Minėjimo programą derinti su LPD bendradarbiaujančiomis ministerijomis: Kultūros, Švietimo, Aplinkos, Krašto apsaugos, Žemės ūkio, Socialinių apsaugos ir darbo bei savivaldybėmis.

- Draugijos jubiliejaus  minėjimo renginiai rajonuose (konferencijos, parodos, video filmų peržiūros, pagerbimai už nuopelnus), kuriuos organizuos LPD skyriai kartu su savivaldybėmis, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis bei  NVO, ugdančiomis visuomenės pilietiškumą, patriotizmą, dorovę, kultūrą, kuriant ir grąžinant gimtąjį kraštą.

- 2021 m. liepos 6 d. - Jubiliejinė Tautos vienijimo sąšauka "Piliakalnių šviesa" - ant  šimto piliakalnių kartu su Lietuvos vyriausybe, savivaldybėmis, NVO ir pasaulio lietuviais. (2005 m. LPD pradėta ir kasmet vyksta visoje šalyje, vykdant J. Tumo Vaižganto priesaką) Valstybės dieną 21 val.

- 2021m.liepos 15 d., Žalgirio mūšio 611 metų ir LPD 100-mečio minėjimas Vilniuje, Šlapelių namuose-muziejuje (konferencija, paroda, video filmas “Žalgiriui 600 m.,Ąžuolo sodinimo šventė prie Karaliaus Mindaugo paminklo“).

Organizatoriai - LPD ir Šlapelių muziejus.

- 2021m. liepos15 d., - LPD -100-mečio šventė Žalgirio pergalės parke, Kauno raj.Organizuoja Kauno lLPD skyrius ,Žalgirio parkas ir Kauno rajono savivaldybė.

- 2021. rugpjūčio 7 d. - LPD 100-mečio ir Pakruojo LPD skyriaus 25-mečio minėjimas Pakruojo kultūros namų salėje (paroda, konferencija, video apie draugijos veiklą)- 2021m. rugsėjo 8 d.-KaraliausVytauto Karūnavimo diena ir LPD 100 – mečio minėjimas Šilalės r. Tūbinių kaime prie atstatyto paminklo (Šv. Mišios bažnyčioje, ir paroda, konferencija Šilalėje).minėjimas Šilalės rajone Tūbinių kaime prie atstatyto paminklo (Šv. Mišios bažnyčioje, ir paroda, konferencija Šilalėje).

- 2021 m. rugsėjo 8 d. Akmenės kultūros namų salėje - Karaliaus Vytauto Karūnavimo diena ir LPD 100 – mečio minėjimas (Šv. Mišios, paroda, konferencija). .

- 2021m. rugsėjo 8 d. Varėnos rajono Perlojos kultūros namų salėje - Karaliaus Vytauto Karūnavimo diena ir LPD 100 – mečio minėjimas (Šv. Mišios, mitingas prie Karaliaus Vytauto paminklo, paroda, konferencija).

- 2021 m. rugsėjo 21 d. Joniškio kultūros namų salėje - LPD 100-mečio minėjimas ( Šv. Mišios, paroda, konferencija, video apie Joniškio LPD skyriaus veiklą, koncertas).

- 2021 m. rugsėjo 17 d. Šiauliuose, kultūros namų salėje - LPD 100-mečio minėjimas ( Šv. mišios, paroda, konferencija, video apie Šiaulių LPD skyriaus veiklą, koncertas).

- 2021 m. rugsėjo 25 d. LPD 100-mečio minėjimas Panevėžyje, J. Balčikonio gimnazijos salėje. (Šv. Mišios, paroda, konferencija, video apie Panevėžio LPD skyriaus veiklą, koncertas).

Lietuvai pagražinti draugija, kartu su JAV LPD skyriumi 2021 m. rugsėjo mėn. Čikagoje-Lemonte planuoja įrašyti Draugijos vardą Lietuvos sode, su ženklu ant "plytos" - Gedimino stulpais vedančių prie prezidentams  A.Smetonai, K. Griniui, A. Stulginskiui pasodintų eglių. 

LPD 100-mečio metų minėjimo partneriai –LR Vyriausybė,LR Savivaldybės, LRT Radijas, TV, NVO: N OKT,XXVII knygos mėgėjų draugija, Pasaulio lietuvių centras, Lietuvos universitetų moterų asociacij, Pasaulio lietuvių bendruomenė.Vilniaus Šlapelių muziejus,Lietuvo kaimų ir miestų bendruomenės.

Detaliau Jubiliejinių 2021 m. programos projektą  derinti su LR Vyriausybe.

Maloniai prašome Kultūros ministerijos paramos ir tarpininkavimo dėl informacijos viešinimo per Lietuvos radiją ir televiziją. Su jos vadovybe galėtume aptarti ir kartu paruošti keletą visuomenės ugdymo laidų iš mūsų turimų videofilmų bei pakviečiant draugijos valdybos narius ir skyrių atstovus į TV ir Radijo laidas

Pagarbiai

LPD valdybos pavedimu

LPD Garbės pirmininkas  Juozas Dingelis


2021-01-14 Nr.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai                                                 

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius,                                                  

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DĖL PASIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTUI

           Išnagrinėję Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos raštą, VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) siūlo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo“ projektu (toliau – Nutarimo projektas) tvirtinamą planą įrašyti šias LRT siūlomas priemones ir vykdymo terminus:

           1. Skleisti LRT radijo ir televizijos naujienų programose, portale lrt.lt  informaciją apie Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimui skirtus renginius; vykdymo terminas – 2021 m. I–IV ketv.;

           2. Transliuoti per LRT PLIUS programą „7 Kauno dienos“, kurioje bus atspindėtas Lietuvai pagražinti draugijos planuojamas 100-mečio jubiliejaus minėjimui skirtas respublikinis renginys, jis vyks Kaune 2021 m. birželio 22 d.; vykdymo terminas – 2021 m. II ketv.;

           3. Transliuoti per LRT TELEVIZIJĄ dokumentinį filmą „Tumo kodeksas“ – apie draugijos įkūrėją J. Tumą-Vaižgantą; vykdymo terminas – 2021 m. III ketv.;

          5. Portale lrt.lt sukurti specialias žymas, kurios nuves į visas su Lietuvai pagražinti draugija susijusias publikacijas, taip pat televizijos ir radijo programas; vykdymo terminas – 2021 m. I–IV ketv.

           Pateiktų priemonių vykdytoja siūlome nurodyti vien tik VšĮ Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją.

Generalinė direktorė   Monika Garbačiauskaitė-Budrienė

A. Airapetian, tel. (8 5) 236 3227, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Nekrologas

     Eidamas 81-uosius metus (1940-08-02 – 2021-01-14) mus paliko Lietuvai pagražinti draugijos Garbės narys, iškilus aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos specialistas, VGTU profesorius, habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas. Netekome ne tik  pilietiškos asmenybės, žymaus mokslininko, aktyvaus visuomenininko, bet ir puikaus draugo, su kuriuo atlikta daugybė darbų grąžinant Lietuvą.

     Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius ir kartu su jais liekame netekties liūdesyje.

Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmininkas

Juozas Dingelis kartu su visa draugijos valdyba


2020 rugpjūčio 13 d. Nr.5

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui

Viktorui Pranckiečiui

Istorinės atminties išsaugojimo komisijos pirmininkui

Arūnui Gumuliauskui         

DĖL 2021 METŲ PASKELBIMO

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS 100-MEČIO

JUBILIEJINIAIS METAIS

            1921 metų balandžio 27 dieną Kaune kanauninko, rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto ir valstybės reikalų viceministro (miškų mokslo Tėvo) iniciatyva buvo įkurta Lietuvai pagražinti draugija pagal Šveicarijai pagražinti draugijos veikianti pavyzdį. Į draugijos Centro valdybą tuomet išrinkti žinomi valstybės politikos ir visuomenės veikėjai Stasys Šilingas, Povilas Matulionis, Tadas Ivanauskas, Liudas Vailionis,Eugenijus Kubilius ir daugelis kitų šviesių to meto asmenybių. Šią iniciatyvą palaikė tuometinė Lietuvos vyriausybė, suprasdama, kad būtina į valstybės kūrimą įtraukti ir plačiąją visuomenę. Draugijai vadovavo Lietuvos patriotai, nusipelnę ir turintys autoritetą visuomenėje, žmonės. Tai Juozas Tumas–Vaižgantas, generolas Vladas Nagevičius, KAM vyriausias karininkas, pulkininkas Vladas Braziulevičius,   Nuo 1921 iki 1940 m, liepos 1 d.,(kai Lietuvą okupavusi Rusija ją uždarė) draugija atliko didžiulį darbą steigiant skyrius visoje šalyje,telkiant visuomenę, keliant Tautos dvasią, ugdant pilietiškumą ir patriotizmą, įvairiais būdais gražindama Lietuvą, atkuriant nuniokotus miškus, parkus,gyvenviečių skverus ir sodybas

     Pasitinkant Karaliaus Vytauto 500 metų jubiliejų (1930m.), draugijos iniciatyva jau 1928 m. buvo priimta idėją rinkti lėšas ir statyti paminklus Karaliui Vytautui visoje Lietuvoje.Buvo pastatyta 30 paminklų, o Vytauto paveikslas iškilmingoje eisenoje nešamas Juozo Tumo-Vaižganto. Stasio Šilingo, švietimo ministro Šakenio ir Kariuomenės atstovų apkeliavo Lietuvos miestus ir miestelius.              

   1925m. birželio 29d. draugija pakvietė visą Lietuvą ant Veliuonos piliakalnių atidengti paminklą ten 1341m.mūšyje su kryžiuočiais žuvusiam LDK Gediminui. Ta proga ten įvyko 1-masis Tautos suvažiavimas,kuriame dalyvavo virš 6000 Lietuvos piliečių, visų tautų atstovų. Tokie renginiai bei atlikti darbai taip išugdė Tautos dvasią, kad jos nesugebėjo palaužti ir okupantai.

     AtkūrusNepriklausomybę,muziejininkės Birutės Fedaravičienės ir Juozo Dingelio   iniciatyva, susirinkusių grupės šviesuolių, 1995.05.05d. Vilnius Arkikatedroje pas monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, nutarimu 1995 metų birželio 23 dieną dabartinėje Prezidentūroje įvyko Lietuvai pagražinti draugijos atkuriamoji konferencija, kurioje draugijos centro valdybos pirmininku išrinktas Vilniaus miškų urėdas Juozas Dingelis, o Garbės pirmininku –šv.a. monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.po jo poetas Justinas Marcinkevičius. Atkūrimo tikslas buvo ne tik medžių sodinimo, gamtos, istorinių vietovių bei piliakalnių tvarkymo darbai, bet ir tautos savimonės žadinimas, jaunimo patriotinis ugdymas,kraįtotvarka, aplinkos tvarkymas,sodybų ir guvenviečių apžiūros – konkursai. Konkusrų laureatai apdovanoti atminimo lentomis ir virš tūkstančio padėkų su Garbės pirmininkų Kazimiero Vasiliausko ir Justino Marcinkevičiaus parašais. Savo darbais talkiname Lietuvos gerovės ir grožio kuriamajame darbe.

    Draugija, išaugusi į vieną didžiausių visuomeninių organizacijų, visoje Lietuvos turi 64 savo skyrius, kurie aktyviai dirba ir tęsia pirmtakų pradėtą darbą.Draugijai nuo jos atkūrimo 25 metus vadovavo Juozas Dingelis. LPD valdybos nariai kartu su skyriais per tą laikotarpį atliko didelį skyrių veiklos ir virš 3000 renginių organizavimo darbą. Aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo,žemės ir paukščių dienų,bei istorinių datų minėjimo šventės miestuose ir kaimuose,švietimo įstaigose.

Įspūdingas pirmojo Tautos suvažiavimo Veliuonoje 80-mečio minčjimas-konferencija,sukvietus apskričių delegacijas,2005.07.02 d.ant piliakalnių įvyko kaip Dainų šventė, po kurios, pradėjome akciją kasmet Valstybės dieną, liepos 6-tą, 21 val.vykdyti Tautos vienijimo sąšauką „Piliakalnių šviesa“.Kaip džiugu, kad ji prigijo,Lietuvos himnas vienu metu tautiečių dabar giedamas visoje šalyje ir pasaulyje. Išleidome knygą-albumą“Tėvynės meilės ir grožio keliu“, o knygą „Su Lietuva Širdy“apie legendinę Birutę Verkelytę Fedaravičienę

   Pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100-metį, Panevėžio LPD skyriaus pirmininko Vidmanto Kartano pasiūlymu organizavome 22 dviratininkų „Žygį per žydinčią Lietuvą“. Rajonų savivaldybėms ir LPD skyriams su entuziazmu įsijungus, per 4 metus apkeliavome visą Lietuvą, surengėme 44-turias valstybingumo ir pasididžiavimo Tėvyne įsimintinas šventes rajonų centruose,parkuose,ant svarbiausių piliakalnių. Draugijos video metraštininkas Steponas Kubeckas sukūrė 70 video filmų,patalpino į Yootube ir parodė pasauliui kokia graži žydinti Lietuva, šventiškai pasitinkanti 100-mečio jubiliejų. Visa tai atlikome be jokio atlygio tik savo lėšomis.

   Draugijos ir Birštono savivaldybės iniciatyva 2016 m.pastatytas puikus paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui skvere prie Birštono bažnyčios, 0 Kauno miesto mero Vidmanto Matijošaičio paramos dėka, 2019.09.20 d. įvyko paminklo Vaižgantui atidengimo iškilmės Kaune (Skulptorius Gediminas Piekuras).Ta proga, Šv. Jurgio bažnyčioje įvyko LPD suvažiavimas.Ilgamečiam pirmininkui pasiprašius į užtarnautą poilsį, išrinkta draugijos valdyba ir naujas pirmininkas - Kauno LPD skyriaus p-kas, poetas Alfas Pakėnas. LPD Garbės pirmininku išrinktas Juozas Dingelis.

2021metais visoje Lietuvoje plačiai minėsime šios draugijos 100 metų Jubiliejų. LR Seimą maloniai prašome, atsižvelgiant į istorinius nuopelnus Lietuvai, 2021 metus paskelbti Lietuvai pagražinti draugijos metais.

Kreipimasis į LR Seimą ir Istorinės atminties įamžinimo komisiją priimtas LPD Valdybos posėdyje 2020 m. rugpjūčio 12 dieną, Kaune.

Lietuvai pagražinti draugijo valdybos pirmininkas                                           Alfas Pakėnas

Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmininkas                                           Juozas Dingelis


Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo Nariai

siunčiame Jums Lietuvai pagražinti draugijos(LPD) valdybos prašymą - raštą su argumentais dėl ypatingai nusipelniusios patriotinės organizacijos

 LPD 100-mečio istorinių - jubiliejinių  2021 metų paskelbimo.(žiūr. prisegrtuke)

LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija,LR Seimo teisės departamentas,LR Seimo Švietimo,mokslo  komitetasi tam pritarė ir pateikė Seimo valdybai. Maloniai prašome  įtraukti  į artimiausio posėdžio darbotvarkę šio klausimo svarstymą.

 Draugija ruošia jubiliejinių metų programą:

- LPD 100-mečio parko sodinimas Kupiškyje 2021 m. gegužio mėn.1 d.

- Istorinės knygos- albumo skirto LPD įkūrimo 100-mečiui ir atkūrimo 25-mečiui  sudarymas ir išleidimas iki 2021m.05 01 d.

- Draugijos jubiliejaus minėjimo 32 renginiai rajonų LPD skyriuose  kartu su savivaldybėmis,bendruomenėmis bei  NVO ugdančiomis visuomenės pilietiškumą,patriotizmą, dorovę, kultūrą, grąžinant gimtąjį kraštą.

- LPD 100-mečio jubiliejaus minėjimo respublikinis renginys Kaune 2021m. birželio 22 dieną.

- Jubiliejinė Tautos vienijimo sąšauka "Piliakalnių šviesa"( 2005m. .LPD pradėta, vykdant Juozo Tumo - Vaižganto priesaką 1925 m.) Valstybės dieną, 2021 m. liepos 6 d. ant  šimto piliakalnių kartu su Lietuvos vyriausybe,savivaldybėmis , NVO ir pasaulio lietuviais.

Detaliau LPD jubiliejinių 2021 m. programos projektą  derinsime su LR Vyriausybe.

Pagarbiai

LPD valdybos pavedimu

LPD Garbės pirmininkas  Juozas Dingelis


Sveiki Mielieji,

dar kartą širdingai dėkoju  visiems dalyvavusiems Paminklo kanauninkui Juozui Tumui Vaižgantui atdengimo šventėje Kaune ir LPD suvažiavime. 
Jūs visi esate Vaižganto deimančiukai, puoselėjantys  bei skleidžiantys jo dvasios, žmogaus ir aplinkos grožio idėjas.
Didelis AČIŪ Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, skulptoriui Gediminui Piekurui ir visiems prisidėjusiems prie paminklo idėjos realizavimo.
Kaunas, Lietuvai pagražinti draugijos lopšys ir jos steigėja.
J.T. Vaižgantas  dabar kviečia atvykti visus  tėvynainius prie Vytauto Didžiojo bažnyčios, prisėsti  ant suolelio, prie Jo prisiliesti ir pamastyti kaip mums tęsti jo pradėtą Tautos vienijimo darbą, kuriant gražesnę bei laimingesnę Lietuvą.
Burkimės į  prieš 25 metus atkurtos draugijos gretas ir kartu su  Tėvynę mylinčiais bendraminčiais atliksime daug gražių darbų.
Sveikiname poetą Alfą Pakėną,  9-tąjame draugijos suvažiavime išrinktą LPD valdybos  pirmininką.
Su pagarba ir dėkingumu
Juozas Dingelis

IMG 0799
DSC 1091


DSC 1093


Kviečiame Jus į Paminklo Juozui Tumui-Vaižgantui

( autorius Gediminas Piekuras)

atidengimo iškilmes ir Lietuvai pagražinti draugijos suvažiavimą

KAUNE

Iškilmės prasidės 2019-09-20 d. 13.30 val.

Vytauto Didžiojo  bažnyčioje (Aleksoto g. 3)

LPD suvažiavimas įvyks šv.Jurgio bažnyčios konferencijų salėje (Papilio g.7), pradžia - 15val. 

Paminklo Juozui Tumui-Vaižgantui atidengimo iškilmės

13.30 ŠV. Mišias už J.T Vaižgantą Vytauto Didžiojo bažnyčioje aukos Rektorius, Kęstutis Rugevičius, prelatas V.Vaičiūnas, kun. Paulius Bytautas.

14.00 Paminklą  atidengii  pakviesti LR Prezidentas Gitanas Nausėda, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Renginį veda  aktoriai Petras Venslovas ir Olita Dautartaitė.

 LPD   Suvažiavimo programa

15.00-15.15 Suvažiavimo dalyvių ir svečių registracija.

15.15-15.23 Įžanginis žodis, LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis

15.23-15.30 Meninis prologas, aktorius Perlis Vaisieta.

15.30-16.10 Svečių pasisakymai, sveikinimai.

LR Seimo, Vyriausybės nariai, savivaldybių atstovai,

LR Seimo narys, LPD Garbės narys Antanas Vinkus,

LPD Garbės narė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė prof. Ona Voverienė,

LPD Garbės narys, akademikas. Romualdas Grigas,

Kultūros Kongreso Tarybos pirmininkas Krescencijus Stoškus

MRU profesorius Alfonsas Vaišvila

LUMA prezidentė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė  Dalia Poškienė.

16.10-16.30 LPD valdybos pirmininko Juozo Dingelio ataskaita

16.30-16.35 Revizijos komisijos ataskaita

16.35-17.00 LPD Skyrių vadovų  ir delegatų  pasisakymai

17.00-17.10 Apdovanojimai

17.10-17.40 LPD valdybos,Garbės narių  ir pirmininko rinkimai

Vakaronė


Lietuvai pagražinti draugija

XXVII knygos mėgėjų draugija, Pasaulio lietuvių centras