vaizgantas2

 

 

Rugpjūčio 13 d. Nr.5

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui

Viktorui Pranckiečiui

Istorinės atminties išsaugojimo komisijos pirmininkui

Arūnui Gumuliauskui

DĖL 2021 METŲ PASKELBIMO

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS  100-MEČIO

JUBILIEJINIAIS METAIS

              1921 metų balandžio 27 dieną Kaune kanauninko, rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto ir valstybės reikalų viceministro (miškų mokslo Tėvo) iniciatyva buvo įkurta Lietuvai pagražinti draugija pagal Šveicarijai pagražinti draugijos veikianti pavyzdį. Į draugijos Centro valdybą tuomet išrinkti žinomi valstybės politikos ir visuomenės veikėjai Stasys Šilingas, Povilas Matulionis, Tadas Ivanauskas, Liudas Vailionis,Eugenijus Kubilius ir daugelis kitų šviesių to meto asmenybių. Šią iniciatyvą palaikė tuometinė Lietuvos vyriausybė, suprasdama, kad būtina į valstybės kūrimą įtraukti ir plačiąją visuomenę. Draugijai vadovavo Lietuvos patriotai, nusipelnę ir turintys autoritetą visuomenėje, žmonės. Tai Juozas Tumas–Vaižgantas, generolas Vladas Nagevičius, KAM vyriausias karininkas, pulkininkas Vladas Braziulevičius,   Nuo 1921 iki 1940 m, liepos 1 d.,(kai Lietuvą okupavusi Rusija ją uždarė) draugija atliko didžiulį darbą steigiant skyrius visoje šalyje,telkiant visuomenę, keliant Tautos dvasią, ugdant pilietiškumą ir patriotizmą, įvairiais būdais gražindama Lietuvą, atkuriant nuniokotus miškus, parkus,gyvenviečių skverus ir sodybas

      Pasitinkant Karaliaus Vytauto 500 metų jubiliejų (1930m.), draugijos iniciatyva jau 1928 m. buvo priimta idėją rinkti lėšas ir statyti paminklus Karaliui Vytautui visoje Lietuvoje.Buvo pastatyta  30 paminklų, o Vytauto paveikslas iškilmingoje eisenoje nešamas Juozo Tumo-Vaižganto. Stasio Šilingo, švietimo ministro Šakenio ir Kariuomenės atstovų apkeliavo Lietuvos miestus ir miestelius.               

      1925m. birželio 29d. draugija pakvietė visą Lietuvą ant Veliuonos piliakalnių atidengti paminklą ten 1341m.mūšyje su kryžiuočiais žuvusiam LDK Gediminui. Ta proga ten įvyko 1-masis Tautos suvažiavimas,kuriame dalyvavo virš 6000 Lietuvos piliečių, visų tautų atstovų. Tokie renginiai bei atlikti darbai taip išugdė Tautos dvasią, kad jos nesugebėjo palaužti ir okupantai.

       Atkūrus Nepriklausomybę,iniciatyvinės grupės šviesuolių, 1995.05.05d.susirinkusių Vilnius Arkikatedroje pas monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, nutarimu 1995 metų birželio 23 dieną dabartinėje Prezidentūroje įvyko Lietuvai pagražinti draugijos atkuriamoji konferencija, kurioje draugijos centro valdybos pirmininku išrinktas Vilniaus miškų urėdas Juozas Dingelis, o Garbės pirmininku –šv.a. monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.po jo poetas Justinas Marcinkevičius. Atkūrimo tikslas buvo ne tik medžių sodinimo, gamtos, istorinių vietovių bei piliakalnių tvarkymo darbai, bet ir tautos savimonės žadinimas, jaunimo patriotinis ugdymas,kraįtotvarka, aplinkos tvarkymas,sodybų ir guvenviečių apžiūros – konkursai. Konkusrų laureatai apdovanoti atminimo lentomis ir virš tūkstančio padėkų su Garbės pirmininkų Kazimiero Vasiliausko ir Justino Marcinkevičiaus parašais.  Savo darbais talkiname Lietuvos gerovės ir grožio kuriamajame darbe.

       Draugija, išaugusi į vieną didžiausių visuomeninių organizacijų, visoje Lietuvos turi 64 savo skyrius, kurie aktyviai dirba ir tęsia pirmtakų pradėtą darbą.Draugijai nuo jos atkūrimo 25 metus vadovavo Juozas Dingelis. LPD valdybos nariai  kartu su skyriais per tą laikotarpį atliko didelį skyrių veiklos ir virš 3000 renginių organizavimo darbą. Aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo,žemės ir paukščių dienų,bei istorinių datų minėjimo šventės miestuose ir kaimuose,švietimo įstaigose.

 Įspūdingas pirmojo Tautos suvažiavimo Veliuonoje 80-mečio minčjimas-konferencija,sukvietus apskričių delegacijas,2005.07.02 d.ant piliakalnių įvyko kaip Dainų šventė, po kurios,  pradėjome akciją kasmet Valstybės dieną, liepos 6-tą, 21 val.vykdyti Tautos vienijimo sąšauką „Piliakalnių šviesa“.Kaip džiugu, kad ji prigijo,Lietuvos himnas vienu metu tautiečių dabar giedamas visoje šalyje ir pasaulyje. Išleidome knygą-albumą“Tėvynės meilės ir grožio keliu“.

    Pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100-metį,  Panevėžio LPD skyriaus pirmininko Vidmanto Kartano pasiūlymu organizavome 22 dviratininkų „Žygį per žydinčią Lietuvą“. Rajonų savivaldybėms ir LPD skyriams su entuziazmu įsijungus, per 4 metus apkeliavome visą Lietuvą, surengėme 44-turias valstybingumo ir pasididžiavimo Tėvyne įsimintinas šventes rajonų centruose,parkuose,ant svarbiausių piliakalnių. Draugijos video metraštininkas  Steponas Kubeckas sukūrė 70 video filmų,patalpino į Yootube ir parodė pasauliui kokia graži žydinti  Lietuva, šventiškai pasitinkanti 100-mečio jubiliejų. Visa tai atlikome be jokio atlygio tik savo lėšomis.

    Draugijos ir Birštono savivaldybės iniciatyva 2016 m.pastatytas puikus paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui skvere prie Birštono bažnyčios, 0 Kauno miesto mero Vidmanto Matijošaičio paramos dėka, 2019.09.20 d. įvyko paminklo Vaižgantui atidengimo iškilmės Kaune (Skulptorius Gediminas Piekuras).Ta proga, Šv. Jurgio bažnyčioje įvyko LPD suvažiavimas.Ilgamečiam pirmininkui pasiprašius į užtarnautą poilsį, išrinkta draugijos valdyba ir naujas pirmininkas - Kauno LPD skyriaus p-kas, poetas Alfas Pakėnas. LPD Garbės pirmininku išrinktas Juozas Dingelis.

2021metais visoje Lietuvoje plačiai minėsime šios draugijos 100 metų Jubiliejų.

LR Seimą maloniai prašome, atsižvelgiant į istorinius nuopelnus Lietuvai, 2021 metus paskelbti Lietuvai pagražinti draugijos metais.

Kreipimasis į LR Seimą ir Istorinės atminties įamžinimo komisiją priimtas LPD Valdybos posėdyje 2020 m. rugpjūčio 12 dieną, Kaune.

 

Lietuvai pagražinti draugijo valdybos pirmininkas          Alfas Pakėnas

Lietuvai pagražinti draugijos Garbės  pirmininkas          Juozas Dingelis


Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo Nariai

siunčiame Jums Lietuvai pagražinti draugijos(LPD) valdybos prašymą - raštą su argumentais dėl ypatingai nusipelniusios patriotinės organizacijos

 LPD 100-mečio istorinių - jubiliejinių  2021 metų paskelbimo.(žiūr. prisegrtuke)

LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija,LR Seimo teisės departamentas,LR Seimo Švietimo,mokslo  komitetasi tam pritarė ir pateikė Seimo valdybai. Maloniai prašome  įtraukti  į artimiausio posėdžio darbotvarkę šio klausimo svarstymą.

 Draugija ruošia jubiliejinių metų programą:

- LPD 100-mečio parko sodinimas Kupiškyje 2021 m. gegužio mėn.1 d.

- Istorinės knygos- albumo skirto LPD įkūrimo 100-mečiui ir atkūrimo 25-mečiui  sudarymas ir išleidimas iki 2021m.05 01 d.

- Draugijos jubiliejaus minėjimo 32 renginiai rajonų LPD skyriuose  kartu su savivaldybėmis,bendruomenėmis bei  NVO ugdančiomis visuomenės pilietiškumą,patriotizmą, dorovę, kultūrą, grąžinant gimtąjį kraštą.

- LPD 100-mečio jubiliejaus minėjimo respublikinis renginys Kaune 2021m. birželio 22 dieną.

- Jubiliejinė Tautos vienijimo sąšauka "Piliakalnių šviesa"( 2005m. .LPD pradėta, vykdant Juozo Tumo - Vaižganto priesaką 1925 m.) Valstybės dieną, 2021 m. liepos 6 d. ant  šimto piliakalnių kartu su Lietuvos vyriausybe,savivaldybėmis , NVO ir pasaulio lietuviais.

Detaliau LPD jubiliejinių 2021 m. programos projektą  derinsime su LR Vyriausybe.

Pagarbiai

LPD valdybos pavedimu

LPD Garbės pirmininkas  Juozas Dingelis


Su Šv. Velykom!

 

Kai varpų skambesys

Pasauliui skelbs Šv. Velykų rytą,

Kai paukščiai kils į vaiskų dangų,

Pabūkime rimty

 Ir mintimis apglėbkim Žemę, Žmogų brangų…

Tikėjimu ir viltimi

Sukurkim palaimingą būtį…

Prasmingų netradicinių Atgimimo dienų

Nuoširdžiai          

Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmininkas           Juozas Dingelis

Valdybos pirmininkas         Alfas Pakėnas

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė          Dalia Poškienė

Sveikinimai palydimi dail.  Vladimiro Beresniovo (Vlaber) piešiniais Karantininės Velykos

1

 

2


Su Naujaisiais 2020 metais!

Kai nusineša dienos metus,

Kai skaičiuojam, ką nešėm į kraitę,

Ir sulaukę Naujųjų  pradžios,

Vėl planuosim, ką veiksim...

Palinkėkim šviesos ir darnos,

Ir tikėjimo, meilės, sveikos aplinkos

Tam kely, kuriuo ėjom, tikėjom, ir eisim... 

 

Prasmingų, kūrybingų, veiklių Naujųjų!

LPD valdyba


Sveiki Mielieji,

dar kartą širdingai dėkoju  visiems dalyvavusiems Paminklo kanauninkui Juozui Tumui Vaižgantui atdengimo šventėje Kaune ir LPD suvažiavime. 
Jūs visi esate Vaižganto deimančiukai, puoselėjantys  bei skleidžiantys jo dvasios, žmogaus ir aplinkos grožio idėjas.
Didelis AČIŪ Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, skulptoriui Gediminui Piekurui ir visiems prisidėjusiems prie paminklo idėjos realizavimo.
Kaunas, Lietuvai pagražinti draugijos lopšys ir jos steigėja.
J.T. Vaižgantas  dabar kviečia atvykti visus  tėvynainius prie Vytauto Didžiojo bažnyčios, prisėsti  ant suolelio, prie Jo prisiliesti ir pamastyti kaip mums tęsti jo pradėtą Tautos vienijimo darbą, kuriant gražesnę bei laimingesnę Lietuvą.
Burkimės į  prieš 25 metus atkurtos draugijos gretas ir kartu su  Tėvynę mylinčiais bendraminčiais atliksime daug gražių darbų.
Sveikiname poetą Alfą Pakėną,  9-tąjame draugijos suvažiavime išrinktą LPD valdybos  pirmininką.
Su pagarba ir dėkingumu
Juozas Dingelis

IMG 0799
DSC 1091


DSC 1093


Kviečiame Jus į Paminklo Juozui Tumui-Vaižgantui

( autorius Gediminas Piekuras)

atidengimo iškilmes ir Lietuvai pagražinti draugijos suvažiavimą

KAUNE

Iškilmės prasidės 2019-09-20 d. 13.30 val.

Vytauto Didžiojo  bažnyčioje (Aleksoto g. 3)

LPD suvažiavimas įvyks šv.Jurgio bažnyčios konferencijų salėje (Papilio g.7), pradžia - 15val. 

Paminklo Juozui Tumui-Vaižgantui atidengimo iškilmės

13.30 ŠV. Mišias už J.T Vaižgantą Vytauto Didžiojo bažnyčioje aukos Rektorius, Kęstutis Rugevičius, prelatas V.Vaičiūnas, kun. Paulius Bytautas.

14.00 Paminklą  atidengii  pakviesti LR Prezidentas Gitanas Nausėda, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Renginį veda  aktoriai Petras Venslovas ir Olita Dautartaitė.

 LPD   Suvažiavimo programa

15.00-15.15 Suvažiavimo dalyvių ir svečių registracija.

15.15-15.23 Įžanginis žodis, LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis

15.23-15.30 Meninis prologas, aktorius Perlis Vaisieta.

15.30-16.10 Svečių pasisakymai, sveikinimai.

LR Seimo, Vyriausybės nariai, savivaldybių atstovai,

LR Seimo narys, LPD Garbės narys Antanas Vinkus,

LPD Garbės narė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė prof. Ona Voverienė,

LPD Garbės narys, akademikas. Romualdas Grigas,

Kultūros Kongreso Tarybos pirmininkas Krescencijus Stoškus

MRU profesorius Alfonsas Vaišvila

LUMA prezidentė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė  Dalia Poškienė.

16.10-16.30 LPD valdybos pirmininko Juozo Dingelio ataskaita

16.30-16.35 Revizijos komisijos ataskaita

16.35-17.00 LPD Skyrių vadovų  ir delegatų  pasisakymai

17.00-17.10 Apdovanojimai

17.10-17.40 LPD valdybos,Garbės narių  ir pirmininko rinkimai

Vakaronė


Lietuvai pagražinti draugija

XXVII knygos mėgėjų draugija, Pasaulio lietuvių centras

vasiliauskas2

Vasiliauskas

Lietuvai pagražinti draugija © 2019 Visos teisės saugomos