vaizgantas2

vasiliauskas2

Vasiliauskas

medalis 1


medalis

Lietuvai pagražinti draugija

Lietuvai pagražinti draugija buvo įkurta 1921 m. Kaune. Valdyba išrinkta iš Lietuvos šviesuolių: kanauninko J. Tumo-Vaižganto, prof. P. Matulionio, teisingumo ministro S. Šilingo, E. Kubiliaus, prof. T. Ivanausko ir kt. Draugijos Centro valdybos pirmininku išrinktas J. Tumas-Vaižgantas. Draugija kvietė visos Lietuvos žmones aktyviai veiklai gražinti kraštą, ugdyti jaunąją kartą.

 

Faktai

Lietuvai pagražinti draugija - didžiausia Lietuvos visuomeninė organizacija, turinti 63 skyrius visoje Lietuvoje ir daugiau kaip 4000 narių.

 

Lietuvai pagražinti draugija atkurta 1995 m. birželio 23 d. Lietuvos šviesuolės Birutės Federavičienės iniciatyva. Garbės pirmininku buvo šviesios atminties monsinjorasKazimieras Vasiliauskas, dabar garbės pirmininku yra poetas Justinas Marcinkevičius, Valdybos pirmininku jau penktai kadencijai yra išrinktas Juozas Dingelis.

Draugija, puoselėdama tautos tradicijas, dirba dviem pagrindinėmis kryptimis:
- visuomenės dorovės, pilietiškumo, tautinio savitumo ir kultūros ugdymas;
- kraštotvarka, aplinkosauga, ekologinis švietimas, gamtos ir kultūros paminklų apsauga.

Pritardami vaižgantinės draugijos siekiams ir darbams, mokytojai, moksleiviai, studentai, miškininkai, gamtosaugininkai, inžinieriai, medikai, ūkininkai ir kt. buriasi į Lietuvai pagražinti draugijos skyrius, būrelius ir dirba Lietuvos visuomenės švietimo, jaunimo dorovės ugdymo ir krašto gražinimo darbus. Šalyje jau veikia 63 skyriai. Krašto apsaugos struktūrų kariai ir karininkai yra draugijos kolektyviniai nariai. Draugijos skyriai ir būreliai jungia įvairių visuomenės sluoksnių ir įsitikinimų žmones. Jų šiuo metu yra daugiau kaip keturi tūkstančiai.

Draugija, pradedant Žemės dienos renginiais, nuo kovo iki spalio mėn., pastoviai organizuoja aplinkos tvarkymo, atliekų surinkimo, medelių sodinimo talkas, gamtos ir kultūros paminklų apsaugos ir priežiūros darbus. Nuolatiniai talkininkai yra kariai, studentai ir moksleivija. Tvarkomos miestų ir gyvenviečių teritorijos, miškai ir parkai, pakelės ir poilsio aikštelės, talkinama atsodinant miškus, įveisiant naujus želdynus. Tęsiamas savanorių, rezistentų kapaviečių i piliakalnių tvarkymas.

Kasmet birželio mėnesį per šv. Povilo ir Petro atlaidus Vaižganto tėviškėje Svėdasuose vyksta tradicinės talkos, poezijos ir meno šventės.

Kartu su Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijomis, savivaldybėmis organizuojame sodybų, gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų, gamybinių objektų aplinkos tvarkymo apžiūras-konkursus. Išaiškiname pavyzdingiausiai besitvarkančius, skleidžiame grožio ir gėrio puoselėtojų patyrimą.

Organizuojame Lietuvai nusipelniusių žmonių pagerbimo ir svarbių istorinių datų atminimo renginius. 2005 m. liepos 2 d. Veliuonoje įvyko Tautos šventė-suvažiavimas pirmojo istorinio Tautos suvažiavimo, ten įvykusio 1925 m. birželio 28 d., 80-mečiui ir LPD atkūrimo 10-mečiui paminėti. Priimtos svarbios rezoliucijos, nutarta kasmet liepos 6 - Valstybės - dieną organizuoti Tautos vienijimo sąšauką "Piliakalnių šviesa", ant Lietuvos piliakalnių rengiant istorines patriotizmo pamokas jaunimui ir vienu laiku 21 valandą uždegti aukurus, kad ugnelė Gabija vienytų mūsų garbingą tautą. Sąšauka ant piliakalnių sėkmingai įvyko 2006 m. liepos 6 d. ir 2007 m. rugsėjo 22 d., tikimės 2008 m. liepos 6 d. ji vyks dar masiškiau, kad Lietuvos tūkstantmečio garbei 2009 m. liepos 6 d. aukurai nušvistų ant visų piliakalnių ir suteiktų tautai dvasios stiprybės.

Gaivindami etninėse žemėse lietuvybę, organizuojame susitikimus, seminarus, kultūros renginius su tautiečiais, susirašinėjame, publikuojame rašinius išeivijos spaudoje.

Draugijos nariai, kartu su žymiais mokslininkais, aktoriais, rašytojais, meno kolektyvais, aukodami laisvalaikį, organizuoja kultūrinius renginius, konferencijas ir seminarus, sprendžia aplinkosaugos ekologinio švietimo, žmogaus dorovės, tautinės savimonės, jaunimo pilietiškumo ugdymo ir kt. problemas, savo pranešimų ir meninio žodžio įtaiga žadina visuomenės iniciatyvą ir ragina dirbti Tėvynės labui.

Ugdant visuomenės dorovę ir kultūrą bendradarbiaujame su Kultūros ministerija, Kraštotyros, Etninės kultūros draugijomis. Aplinkos ir kraštovaizdžio formavimo, visuomenės ekologinio švietimo srityse bendraujame su Aplinkos ministerija, plečiame ryšius su pramoninkų konfederacijos įmonėmis, siekiant, kad įmonėse, jų teritorijose būtų įgyvendinta pavyzdinga tvarka ir puoselėjimas kraštovaizdžio grožis, neleidžiant įvairiausių taršos plėtimo atvejų į aplinką.

Gerinant agroaplinkosauginę padėtį seniūnijose, miesteliuose, gyvenvietėse, kaimuose, žemės ūkio bendrovėse, ūkininkų valdose ir sodininkų bendrijose, Draugija pasirašė Tarpusavio bendradarbiavimo bei partnerystės susitarimą su Žemės ūkio ministerija.

Bendromis pastangomis siekiame, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau gražių poilsio kampelių, žalių vejų, gražiai sutvarkytų sodybų, o žmonių širdyse daugiau dvasingumo ir meilės Tėvynei, jos gamtai, istorijai, kultūrai. 

Atsižvelgdama į laikmečio aktualijas, Lietuvai pagražinti draugija ir visi draugijos skyriai šalyje, persiorientuoja dirbti naujoviškai. Reikia savo darbe padaryti pažangos lūžį, tai yra pasitelkiant rajonuose nevyriausybines ir savivaldos organizacijas, seniūnijas, kaimų ir miestų bendruomenes, organizuoti darbus taip, kad gyventojams būtų sudarytos jaukios arba galimai jaukesnės gyvenimo ir sveikatingumo sąlygos jų gyvenamose vietovėse. Negalima pamiršti gyventojų invalidų, kurių būstų aplinkai sutvarkyti reikia artimos visuomenės arba bendruomenių pagalbos.


Lietuvai pagražinti draugijos
Valdybos pirmininkas Juozas Dingelis