vaizgantas2

vasiliauskas2

Vasiliauskas

medalis 1


medalis

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS 
ĮSTATAI

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2004 m. birželio 21 d.
Kodas 9190632

1. BENDRAS SKYRIUS

1.1. Lietuvai pagražinti draugija (toliau Draugija) yra nepolitinė visuomeninė organizacija, tęsianti J. Tumo Vaižganto ir kitų 1921 m. įkurtos, 1940 m. uždraustos ir 1995 m. atkurtos Lietuvai pagražinti draugijos veiklos pagrindines nuostatas bei kryptis, perėmusi jos simboliką, teises ir prievoles. Savo veikloje Draugija vadovaujasi principu: žmogus – gamta – tauta!
1.2. Draugija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir šiais įstatais.
1.3. Draugija ir jos skyriai yra juridiniai asmenys, turi savo antspaudą, bendrą emblemą ir vėliavą, sąskaitas bankų įstaigose, įregistruotose Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Draugijos teisinė forma – asociacija.
1.4. Draugijos buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 23/5, LT-01130 Vilnius.

2. DRAUGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR TEISĖS

2.1. Ugdyti visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, dvasine kultūrą ir tautiną savimonę, patriotiškumą ir atvirumą pasauliui, pasitelkiant šeimą, mokyklą, bažnyčią.
2.2. Gražinti ir saugoti Tėvynės kraštovaizdį, gamtos, etnokultūros paveldą, istorines vietas.
2.3. Aplinkosauga, krašto tvarkymas, visuomenės mokymas, informavimas, ekologinis švietimas.
2.4. Draugija šiems tikslams pasiekti:
2.4.1. steigia skyrius, būrelius;
2.4.2. rūpinasi miestų ir gyvenviečių, sodybų, vandens telkinių, kelių, miškų, parkų, piliakalnių ir kitų vietų švara bei tvarka. Su kitomis institucijomis organizuoja sodybų, gyvenviečių aplinkos tvarkymo, apžiūros konkursus, skleidžia konkursų dalyvių patirtį;
2.4.3. talkomis ir kitais būdais prisideda prie aplinkos saugomų teritorijų, miškų, kapinių paminklų ir kt. vietų tvarkymo;
2.4.4. inicijuoja įstatymų rengimą, dalyvauja jų projektų svarstyme ir siekia, kad jie būtų vykdomi;
2.4.5. bendradarbiauja su, valstybinėmis, mokslo, mokymo ir kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis Lietuvos teritorijoje ir užsienyje;
2.4.6. rengia seminarus, konferencijas, konkursus, apžiūras, parodas, leidžia knygas, laikraščius, dalyvauja nusikalstamumo prevencijos srityje;
2.4.7. Draugija skatina bendruomenių kūrimąsi, dalyvauja jų veikloje.
2.5. įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka Draugija turi teisę:
2.5.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Draugijos tikslus ir uždavinius;
2.5.2. steigti visuomenės informavimo priemones, mokymo centrus, vykdyti leidybą, įstatymų nedraudžiamą ūkine, komercine, veiklą;
2.5.3. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius susirinkimus ir masinius renginius;
2.5.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti ir valdyti;
2.5.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai organizuoti;
2.5.6: gauti lėšų, paramos ar kitokio turto iš Lietuvos ir kitų valstybių visuomeninių bei tarptautinių organizacijų, privačių bendrovių, asmenų, valstybinių institucijų ir savivaldybių Draugijos veiklai ir tikslinėms jos programoms įgyvendinti;
2.5.7. steigti fondus, viešas įstaigas, įmones, teikti paramą;
2.5.8. Dalyvauti kitų visuomeninių organizacijų, asociacijų veikloje.

3. DRAUGIJOS SUDĖTIS

3.1. Draugiją sudaro nariai, fiziniai ir juridiniai asmenys, garbės nariai, rėmėjai.
3.2. Draugijos nariu gali būti kiekvienas pilietis, nepriklausomai nuo amžiaus, tautybės ir įsitikinimų, pripažįstantis šiuos įstatus ir mokantis stojamąjį 5 lt mokestį (moksleiviams – 1 lt) bei nario mokesčius, patvirtintus skyrių valdybų protokolais. Iki 14 metų asmenų prašymus tapti draugijos nariais, skyrių pirmininkams pateikia jų tėvai arba globėjai.
3.3. Draugijos garbės nario vardas suteikiamas ypatingai nusipelniusiems asmenims.
3.4. Norintieji stoti į Draugiją apie tai pareiškia raštu arba žodžiu skyriaus pirmininkui arba
Draugijos valdybai. 
3.5. Narys išstoti iš draugijos gali apie tai raštu arba žodžiu pranešęs skyriaus pirmininkui.

4. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Narys turi teisę:
4.1.1. dalyvauti Draugijos renginiuose, reikšti savo nuomonę apie Draugijos veiklą, rinkti ir būti renkamas į Draugijos vadovaujančias struktūras, teikti pasiūlymus ir padėti juos įgyvendinti;
4.1.2. gauti Draugijos tikslams įgyvendinti reikalingą informaciją, visa informacija nariams apie Draugijos veiklą pateikiama pilnai Draugijos centro ir skyrių, būstinėse;
4.1.3. daryti visuomeninį poveikį aplinkos niokotojams, gamtos ir kultūros paminklų žalotojams, visuomeninio poveikio priemonėmis drausminti aplinkosaugos įstatymų pažeidėjus;
4.2. Nario pareigos:
4.2.1. laiku mokėti nario mokestį, kurio dydį, mokėjimo tvarką nustato ir patvirtina Draugijos valdyba bei skyriaus valdybos posėdžio protokolu;
4.2.2. vykdyti Draugijos įstatus, suvažiavimo, Draugijos valdybos, skyriaus valdybos ir susirinkimo nutarimus;
4.3. Narys, nevykdantis įstatų reikalavimų, šalinamas iš Draugijos skyriaus susirinkime arba Draugijos valdybos posėdyje. Apie priimtą sprendimą pranešama asmeniui ir Draugijos valdybai ne vėliau kaip per mėnesį.
4.4. Garbės nariai:
4.4.1. garbės narys Draugijos valdybos siūlymu renkamas Draugijos suvažiavime atviru balsavimu, balsų dauguma. Juo gali būti išrinktas bet kuris Lietuvos ar užsienio pilietis, ypatingai nusipelnęs įgyvendinant Draugijos tikslus. Jam įteikimas garbės nario diplomas;
4.4.2. garbės nariai turi teisę dalyvauti Draugijos suvažiavimuose, konferencijose, susirinkimuose, Draugijos bei skyriaus valdybų posėdžiuose;
4.4.3. Draugijos konferencijos ar Draugijos valdybos sprendimu gali atstovauti Draugiją kitose organizacijose.
4.5. Rėmėjai:
4.5.1. rėmėjais gali būti asmenys, įmonės, organizacijos, savivaldybės, fondai ir kiti remiantys Draugijos veiklą ir jos renginius;
4.5.2. rėmėjas (ar jo atstovas) turi teisę dalyvauti Draugijos suvažiavimuose, Draugijos valdybos, skyriaus posėdžiuose bei susirinkimuose patariamuoju balsu.
4.6. Draugijos skyrių narių ir rėmėjų sąrašus sudaro ir tvarko skyrių valdyba. Draugijos narių, Garbės narių ir rėmėjų sąrašą tvarko Draugijos valdyba.

5. DRAUGIJOS VALDYMAS

5.1. Draugijos valdymo struktūrą sudaro:
5.1.1. Draugijos: suvažiavimas, Draugijos valdybos ir skyrių pirmininkų susirinkimas, Draugijos valdyba, Draugijos revizijos komisija.
5.1.2. Skyriaus: visuotinis skyriaus narių susirinkimas, skyriaus valdyba, skyriaus revizijos komisija.
5.1.3. Būrelio: susirinkimas, būrelio pirmininkas.

6. SUVAŽIAVIMAS

6.1. Suvažiavimai gali būti eiliniai ir neeiliniai. Jie turi visas visuotinio narių susirinkimo teises.
6.2. eilinį suvažiavimą šaukia Draugijos valdyba kas 3 metus, apie tai pranešdama skyriams raštu ne vėliau kaip prieš mėnesį. Suvažiavimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė skyrių ir juose išrinktų delegatų. Delegatai suvažiavime reiškia skyriaus nuomonę Draugijos įstatų pakeitimo ir kitais klausimais. Nesant kvorumo, suvažiavimas šaukiamas pakartotinai ir laikomas teisėtu, esant bet kokiam delegatų skaičiui.
6.3. Neeilinį suvažiavimą gali sušaukti Draugijos valdybos ir skyrių valdybų pirmininkų susirinkimas, Draugijos valdyba, Draugijos revizijos komisija 2/3 balsų dauguma.
6.4. Suvažiavime dalyvių kvotą nustato Draugijos valdyba. Draugijos valdybos ir Draugijos revizijos komisijos nariai suvažiavime turi sprendžiamąjį balsą.
6.5. Suvažiavime svarstomi klausimai, išskyrus Draugijos likvidavimą, sprendžiami balsų dauguma.
6.6. Suvažiavimas svarsto Draugijos valdybos ataskaitą, išklauso Draugijos revizijos komisijos ataskaitą, svarsto ir tvirtina Draugijos valdybos veiklos kryptis, revizijos aktą, keičia ar papildo Draugijos įstatus.
6.7. Renka Draugijos valdybą, Draugijos revizijos komisiją. Suteikia Garbės nario vardą., nustato Draugijos valdybos ir Draugijos revizijos komisijos narių skaičių.

7. DRAUGIJOS VALDYBA IR SKYRIŲ VALDYBOS PIRMININKŲ SUSIRINKIMAS

7.1. Draugijos valdybos ir skyrių valdybų pirmininkų susirinkimus šaukia Draugijos valdyba ne rečiau kaip kartą per metus.
7.2. Susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos valdybos ir skyrių valdybų pirmininkų. Pirmą kartą, nesant kvorumui, susirinkimas šaukiamas pakartotinai ir laikomas teisėtu, neatsižvelgiant į dalyvių skaičių.
7.3. Susirinkime visi klausimai sprendžiami paprasta balsų dauguma.
7.4. Draugijos valdybos ir skyrių valdybų pirmininkų susirinkimas:
7.4.1. išklauso ir svarsto Draugijos valdybos ataskaitą ir Draugijos revizijos komisijos revizijos aktą aptaria metinį veiklos planą ir skyrių veiklos programas;
7.4.2. koordinuoja Draugijos veiklą tarp suvažiavimų, nustato draugijos pagrindines metų veiklos kryptis, leidžia steigti filialus ir atstovybes, nustato jų darbo ir veiklos nutraukimo tvarką;
7.4.3. gali papildyti arba atšaukti valdybos ir kirų kolegialių struktūrų, padalinių narius;
7.4.4. gali sušaukti neeilinį Draugijos suvažiavimą;
7.4.5. iškilus skubiam klausimui, jo sprendimas gali būti priimtas suderinus telefonu arba kitomis komunikacijos priemonėmis. Tokiu būdu priimtas nutarimas patvirtinamas artimiausiame susirinkime.

8. DRAUGIJOS VALDYBA

3.1. Suvažiavimas trejiems metams renka Draugijos valdybą
8.1. Draugijos valdybai vadovauja pirmininkas. Valdybos pirmininkas ir pavaduotojai renkami iš Valdybos narių pirmajame Valdybos posėdyje, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių.
8.2. Draugijos valdybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių.
8.3. Posėdžiuose visi klausimai sprendžiami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi pirmininkas.
8.4. Rengia ir tvirtina Draugijos valdybos darbo ir finansų planus.
8.5. Draugijos valdyba:
8.6.1. koordinuoja ir kryptingai vadovauja Draugijos veiklai tarp suvažiavimų;
8.6.2. įgyvendina suvažiavimo nutarimus;
8.6.3. atstovauja Draugijos interesams Lietuvoje ir užsienyje;
8.6.4. rūpinasi Draugijos turtu, sudaro būtinas sutartis, organizuoja finansine ūkinę veiklą;
8.6.5. samdo ir atleidžia darbuotojus, nustato jų atlyginimą;
8.6.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitu juridinių asmenų dalyviu;
8.6.7. naikina skyrių ar būrelį, jeigu jo veikla, prieštarauja Draugijos tikslams ir uždaviniams;
8.6.8. Draugijos valdybą atstovauja Valdybos pirmininkas ir vienas iš Valdybos narių – kiekybinis atstovavimas.

9. VISUOTINIS SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

9.1. Skyriaus visuotiniai susirinkimai gali būti eiliniai ir neeiliniai.
9.2. Eiliniai susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per metus, pranešant prieš mėnesį.
9.3. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja pusė skyriaus narių.
9.4. Susirinkimui neįvykus, jis šaukiamas pakartotinai ir laikomas teisėtu, neatsižvelgiant į atvykusių narių skaičių.
9.5. Visuotinis skyriaus narių susirinkimas:
9.5.1. renka valdybą ir revizijos komisiją;
9.5.2. svarsto ir tvirtina finansinę sąmatą, revizijos komisijos aktą;
9.5.3. tvirtina skyriaus darbo planą;
9.5.4. renka atstovus į Draugijos suvažiavimą.
9.6. Neeilinis visuotinis skyriaus narių susirinkimas šaukiamas skyriaus valdybos pirmininko, skyriaus revizijos komisijos arba Draugijos valdybos reikalavimu.
9.7. Skyriaus visuotiniame narių susirinkime klausimai sprendžiami paprasta balsų dauguma.
9.8. Skyrių gali panaikinti Draugijos valdyba ar visuotinis skyriaus narių susirinkimas.
9.9. Panaikinto skyriaus turtas perduodamas Draugijos valdybos žinion.

10. SKYRIAUS VALDYBA

10.1. Skyriaus valdyba renka iš savo narių pirmininką, kuris vadovauja valdybos veiklai, vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus, ruošia visuotiniam narių susirinkimui finansinę sąmatą ir darbo planą, tvarko narių įskaitą, atstovauja skyriui įvairiose organizacijose. Uždaviniams įgyvendinti valdyba steigia specialias sekcijas ir, prireikus, samdo tarnautojus ir darbininkus, Draugijos vardu sudaro sutartis, tvarko kasos knygą, rašo posėdžių protokolus, kiekvienais metais pagal nustatytą datą atsiskaito Draugijos valdybai apie atliktą darbą per metus.
10.2. Skyrių valdyba valdo turimą turtą ir už jį atsako.
10.3. Valdybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma
10.4. Skyriaus įsteigimo protokolo nuorašas siunčiamas Draugijos valdybai.

11. BŪRELIAI

11.1. Susibūrus ne mažiau kaip trims Draugijos tikslams pritariantiems asmenims, gali būti įsteigtas Draugijos būrelis.
11.2. Būrelio nariai iš savo tarpo vieniems metams renka pirmininką ir sekretorių iždininką.
11.3. Būreliai renka savo atstovus į steigiamąjį ar ataskaitinį skyriaus susirinkimą.
11.4. Būrelis už savo veiklą atsiskaito skyriaus valdybai.

12. REVIZIJOS KOMISIJOS

12.1. Suvažiavimas 3 metams renka Draugijos revizijos komisiją.
12.2. Draugijos revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per metus tikrina Draugijos valdybos finansinę – ūkinę veiklą ir pateikia tikrinimo aktą svarstyti suvažiavimui.
12.3. Skyrių visuotinis susirinkimas vieniems metams renka skyriaus revizijos komisiją
12.4. Skyriaus revizijos komisija tikrina skyriaus valdybos finansinę – ūkinę veiklą. Patikrinimo aktą pateikia visuotiniam skyriaus susirinkimui.

13. DRAUGIJOS LĖŠOS IR KITAS TURTAS

13.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
13.2. Draugijos lėšas sudaro narių ar veikloje dalyvaujančių asmenų mokesčiai, fizinių asmenų, paramos fondų dovanotos lėšos; nevalstybinių organizacijų parama, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos; kredito įstaigų palūkanos už saugomas Draugijos lėšas; skolinto kapitalo lėšos; valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių, Europos fondų lėšos, skirtos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitos teisėtai gautos lėšos.

14. DRAUGIJOS VEIKLOS PABAIGA

14.1. Draugija savo veiklą nutraukia suvažiavimo nutarimu, priimtu 2/3 dalyvavusių delegatų arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.2. Suvažiavimas tvirtina likvidavimo komisiją. Jai pavedama tvarkyti visus su tuo susijusius klausimus.
14.3. Veiklai nutrūkus, Draugijos turtas naudojamas aplinkosaugos ir kultūros tikslams.

Įstatai papildyti vadovaujantis LR asociacijų įstatymu 2004 m. gegužės 5 d. Lietuvai pagražinti Draugijos valdybos ir skyrių pirmininkų susirinkime

Lietuvai pagražinti draugijos 
Valdybos pirmininkas Juozas Dingelis